Medicinski fakultet

Biografija
Biografija

Dejan Jančić rođen je 12.06.1976. godine u Baru, Crna Gora. Osnovnu i srednju školu završio je u Ulcinju.

Na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu diplomirao je  2000. godine i stekao zvanje diplomirani hemičar za istraživanje i razvoj. 

Na istom fakultetu je 2004. godine odbranio magistarsku tezu pod nazivom “Mehanizam supstitucionih reakcija Pd(II) kompleksa sa tiolima” i stekao zvanje magistra hemijskih nauka.

Doktorske akademske studije iz oblasti Bromatologije na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu završio je odbranom doktorske disertacije pod nazivom „Tradicija korišćenja u ishrani, hemijske i nutritivne karakteristike samoniklog i gajenog lista žućenice (Cichorium intybus L. Asteraceae)“ 2017. godine i stekao zvanje doktor medicinskih nauka – farmacija.

Nakon završenog fakulteta završio je pripravnički staž u Institutu za javno zdravlje u Podgorici i 2001. godine položilo stručni ispit za zdravstvenu djelatnost – oblast sanitarne hemije. Kao sanitarni hemičar u istoj ustanovi bio je zaposlen do 2006. godine. Od 2006. godine zaposlen je u Centru za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica, najprije kao načelnik laboratorije, a zatim kao pomoćnik direktora Sektora za laboratorijsku dijagnostiku i zašitu od zračenja i savjetnik direktora Laboratorije za oblast Sanitarne hemije.

Učestvuje u izvođenju nastave na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore - studijski program Farmacija i Fakultetu za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju Univerziteta Donja Gorica u Podgorici.

Predsjednik je tehničkog komiteta TK010 - Životna sredina i sistemi upravljanja zaštitom životne sredine Instituta za standardizaciju Crne Gore.

Sekretar je Društva za hranu i ishranu Crne Gore.

Autor je i koautor pet radova koji su objavljeni u međunarodnim časopisima (SCI/SCIE lista), dva rada u međunarodnim časopisima koji se ne nalaze u bazama podataka a imaju redovnu međunarodnu distribuciju, kao i šesnaest saopštenja na međunarodnim skupovima.

Dokumenti