Rektorat, 04.10.2017

Rektorski kolegijum 

Image Image Image Image Image Image
Rektor, prof. dr Danilo Nikolić Predsjednik Upravnog odboraprof. dr Duško Bjelica Prorektor prof. dr Irena Orović Prorektor prof. dr Veselin Mićanović

Prorektor prof. dr Sanja Peković

 

Generalni sekretar Prelević Tijana

 

 

Službe Univerziteta

U Rektoratu Univerziteta Crne Gore obavljaju se stručni, administrativno-tehnički i drugi slični poslovi, u skladu pravilima unutrašnje organizacije i sistematizacije radnih mjesta. Unutrašnju organizaciju Rektorata čine:

    Kabinet rektora, prorektora i generalnog sekretara
    Sektor za pravne, kadrovske i opšte poslove i poslove staranja o imovini
    Sektor za finansije
    Služba za unutrašnju reviziju
    Centar za studije i kontrolu kvaliteta
    Centar za međunarodnu saradnju i razvoj karijere
    Centar informacionog sistema
    Centar za doktorske studije
    Centar za transfer tehnologija i stručne usluge
    Komunikacijski i PR centar
    Centralna univerzitetska biblioteka