Rektorat, 04.10.2017

Rektorski kolegijum 

 

Image 

 

                                              Vršilac funkcije rektora prof. dr Vladimir Božović                                   

 

 

Image Image Image

Prorektor za nauku i istraživanje

 prof. dr Irena Orović

Prorektor za nastavu

prof. dr Veselin Mićanović

Prorektor za internacionalizaciju prof. dr Sanja Peković

 

 

 

Službe Univerziteta

U Rektoratu Univerziteta Crne Gore obavljaju se stručni, administrativno-tehnički i drugi slični poslovi, u skladu pravilima unutrašnje organizacije i sistematizacije radnih mjesta. Unutrašnju organizaciju Rektorata čine:

    Kabinet rektora, prorektora i generalnog sekretara
    Sektor za pravne, kadrovske i opšte poslove i poslove staranja o imovini
    Sektor za finansije
    Služba za unutrašnju reviziju
    Centar za studije i kontrolu kvaliteta
    Centar za međunarodnu saradnju i razvoj karijere
    Centar informacionog sistema
    Centar za doktorske studije
    Centar za transfer tehnologija i stručne usluge
    Komunikacijski i PR centar
    Centralna univerzitetska biblioteka