Mašinski fakultet

Biografija
Biografija

Doc. dr Boško Matović, dipl.inž.saob., rođen je 03.01.1988. godine u Foči, Bosna i Hercegovina. U Foči je pohađao i sa odličnim uspjehom završio osnovnu školu „Veselin Masleša”. U Srednjoškolskom centru u Foči 2002. godine upisuje opštu gimnaziju, koju završava 2006. godine.

Na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu 2006. godine upisuje osnovne akademske studije prvog stepena u trajanju od četiri godine na studijskom programu Saobraćaj i transport. Ispite na osnovnim studijama polaže sa prosječnom ocjenom 8,90. Zvanje diplomiranog inženjera saobraćaja stiče 05.10.2010. godine braneći diplomski rad pod nazivom „Baze podataka u oblasti bezbednosti saobraćaja”.

Na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu 2010. godine upisuje master akademske studije drugog stepena u trajanju od jedne godine na studijskom programu Saobraćaj i transport, modul Bezbednost saobraćaja. Ispite na master studijama polaže sa prosječnom ocjenom 9,43. Zvanje master inženjera saobraćaja stiče 15.09.2011. godine braneći master rad pod nazivom „Povezanost baza podataka u oblasti bezbednosti saobraćaja”. Proglašen je najboljim studentom promocije studenata saobraćaja u novembru 2011. godine.

Na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu 2013. godine upisuje doktorske akademske studije trećeg stepena u trajanju od tri godine na studijskom programu Saobraćaj. Ispite na doktorskim studijama polaže sa prosječnom ocjenom 9,43. Zvanje doktor nauka – saobraćajno inženjerstvo stiče 22.03.2019. godine braneći doktorsku disertaciju pod nazivom „Uticaj subjektivnih faktora ponašanja vozača na pojavu brze vožnje u saobraćaju”, pod mentorstvom Prof. dr Dragana Jovanovića. Kao rezultat doktorske disertacije proistekla su tri rada objavljena u časopisima sa SCI liste iz uže naučne oblasti Bezbednost saobraćaja.

U proteklom period bio je angažovan kao saradnik u nastavi i asistent na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Sprovodio je auditorne vežbe na katedri za Planiranje, regulisanje i bezbednost saobraćaja na predmetima: Propisi u oblasti saobraćaja i Bezbednost saobraćaja, Prevencija saobraćajnih nezgoda, Mere bezbednosti saobraćaja i Saobraćajna infrastruktura i bezbednost saobraćaja u urbanim područjima.

Oblasti njegovog istraživanja su ponašanje učesnika u saobraćaju sa aspekta bezbjednosti saobraćaja, upravljanje bezbjednošću putne infrastrukture, baze podataka u oblasti bezbjednosti saobraćaja, geografski informacioni sistemi u oblasti saobraćaja, kao i modeliranje i planiranje saobraćaja. Rezultate dosadašnjih istraživanja je objavio kao autor ili koautor u 50 naučnih radova od čega je devet naučnih radova objavlјenih u časopisima sa SCI liste.

Član je programskog odbora međunarodnih konferencija Prevencija saobraćajnih nezgoda na putevima, Novi horizonti saobraćaja i komunikacija i Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici. Učestvovao je u više nacionalnih i međunarodnih projekata u oblasti bezbednosti saobraćaja, održivog transporta i urbane mobilnosti, kao i transporta opasnog tereta.

Govori, čita i piše engleski jezik. Oženjen je, otac troje djece.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.