Elektrotehnika i elektronika


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: O
Fond: 3+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Položen ispit iz ovog predmeta podrazumijeva da student može da: 1. definiše pojam elektrostatičkog polja i osnovne veličine koje ga opisuju; 2. definiše pojam linearnog električnog kola i osnovne zakonitosti koje ga opisuju (Omov zakon, Džulov zakon, Kirhofove zakone) i riješi električno kolo jednosmjerne struje; 3. opiše pojave u magnetskom polju i njihovu primjenu; 4. opiše ponašanje otpornika, kalema i kondenzatora u kolu naizmjenične struje; 5. objasni princip rada i osnovne karakteristike transformatora, asinhronih mašina i mašina jednosmjerne struje; 6. objasni rad osnovnih elektronskih sklopova; 7. riješi tipizirane zadatke i analizira dobijena rješenja.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Rubežić Vesna3
1B+4S+12P


Lazović Luka
2
1B+4S+12P