Lingvistička stilistika I


Semestar: 5
ECTS: 3
Status: O
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit u mogućnosti je da: 1.Definiše termin stil i ukaže na njegovo kompleksno određenje; 2.Predstavi odnos lingvistika – stilistika; 3.Pokaže kako se vrši lingvostilistička analiza djela; 4.Ukaže na stilistiku teksta; 5.Objasni funkcionalne stilove.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Radulović Zorica2x1
9B+2S


Burić Milena
1x1
9B+1S