Drugi strani jezik V (španski)


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: VP
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Razgovara o istorijskim činjenicama koje se tiču arapskog osvajanja Iberijskog poluostrva, kao i uticaju arapske kulture na jezik i običaje; Definiše i uoči karakteristike jezičkog fenomena „Spanglish“-a; Popuni i napravi formu testova, upitnika i formulara; Prepričava bajke, koristeći ustaljenu terminologiju; Pravi i analizira reklamne slogane; Definiše pojmove; Da objašnjenje glagolskih perifraza; Prenese poruku i prepriča dijalog; Vrši analizu književnog teksta, uz utvrđivanje značenja upotrebljenih arhaizama; Vrši slaganje vremena, pravi jasnu razliku u upotrebi prošlih vremena, kao i glagola „ser“ i „estar“, ispravno koristi zamjenice u funkciji direktnog/ indirektnog objekta; Većim dijelom razumije komplikovanije audio sadržaje na španskom jeziku.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Kovač-Barett Ivana2x1
11B+4S+4P
2x1
11B+4S+4P