Predmet uže struke - Slovenska frazeologija


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: I
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće osposobljen da: ― vlada sa sve četiri vještine ruskog jezika (slušanje, govor, čitanje i pisanje na nivou C2) ― koristi pojmovni aparat savremene frazeolološke teorije i poznaje njene osnovne postulate ― prepoznaje različite tipove frazeoloških jedinica, odredi njihovo značenje i sferu upotrebe ― klasifikuje frazeološke jedinice sa aspekta porijekla, sfere upotrebe, stilske pripadnosti, aktivne i pasivne upotrebe, mogućnosti prevodjenja ― samostalno napiše magistarski rad koristeći odgovarajuće udžbenike i naučnu literaturu, bibliografske izvore i savremene internet resurse ― javno izlaže i brani sopstvene stavove i rezultate istraživanja, kreira sopstvene pismene tekstove i prezentacije ― učestvuje u timskom radu

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Pejanović Ana2x1