OTPORNOST MATERIJALA I


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: • Određuje geometrijske karakteristike ravnih površi; • Definiše i analizira napone, deformacije i veze izmedju njih; • Izračuna napone I deformacije kod statički određenih I statički neodređenih sistema opterećenih na aksijalno naprezanje;; • Proračunava gredne nosače opterećene na savijanje spregovima I ekscentrični pritisak; • Izračuna napone I deformacije kod staticki određenih I statički neodređenih grednih nosača opterećenih na savijanje silama; • Proračunava na uvijanje statički određena I statički neodređena vratila , kao I da analizira sisteme opterećene na kombinovano naprezanje.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
STEFAN ĆULAFIĆ2x2
83B+20P
SRETEN SAVIĆEVIĆ3x1
83B+20P