Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - Primijeni osnovnu jednačinu dinamike tačke i na osnovu nje rješava direktni i inverzni zadatak; - Analizira slobodne i harmonijski pobuđene, bez i sa prigušenjem, pravolinijske linearne oscilacije materijalne tačke; - Primijeni zakone o promjeni količine kretanja, momenta količine kretanja i kinetičke energije materijalne tačke, sistema materijalnih tačaka i krutog tijela, kao i odgovarajuće zakone održanja; - Primijeni Dalamberov princip na materijalnu tačku, sistem materijalnih tačaka i kruto tijelo; - Analizira kretanje materijalnih tačaka i krutih tijela pri sudaru; - Primijeni Lagranžove jednačine II vrste na jednostavnije mehaničke sisteme.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADE GRUJIČIĆ2x1
12B+11S+34P
RANISLAV BULATOVIĆ3x1
12B+11S+34P

Предавања

Предавања

Предавања (24.11.2020)