ENERGETSKE KARAKTERISTIKE GRAĐEVINSKIH PROIZVODA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Navede osnovne principe energetske efikasnosti sa aspekta primjene u građevinarstvu; 2. Povezuje grupe Evropskih standarda sa ciljevima realizacije određenih zahtjeva EPBD; 3. Objašnjava postupke proračuna transporta toplote kroz materijale i proizvode; 4. Utvrđuje potrebne ulazne parametre za analizu energetskih karakteristika građevinskih proizvoda; 5. Analizira stanje protoka vodene pare i akumuliranja vlage u slojevima proizvoda (omotača zgrade); 6. Ocjenjuje toplotne gubitke i dobitke zgrade kao građevinskog proizvoda i formuliše toplotni bilans; 7. Izračunava potrebnu enegiju za grijanje i hlađenje u zgradama; 8. Utvrđuje i ocjenjuje parametre toplotne stabilnosti proizvoda; 9. Procjenjuje energetsku efikasnost proizvoda i preporučuje mjere za poboljšanje; 10. Tumači i vrednuje tehničku dokumentaciju za poboljšanje energetskih karakteristika proizvoda;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADMILA SINĐIĆ GREBOVIĆ2x1
1B
2x1
1B