TEHNIČKI I POGONSKI MATERIJALI


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni da: 1. Izvrši klasifikaciju materijala koji se primjenjuju u tehnici. 2. Izvrši izbor materijala primjenom kvantitativne metode izbora. 3. Eksperimentalno odredi mehanička svojstva materijala. 4. Izvrši klasifikaciju goriva koji se primjenjuju u tehnici. 5. Izvrši klasifikaciju maziva koji se primjenjuju u tehnici. 6. Analitički odredi količinu i sastav produkata sagorijevanja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUKAŠIN ZOGOVIĆ1x1
6B+6S+13P
MARKO LUČIĆ1x1
6B+6S+13P
DARKO BAJIĆ1x1
6B+6S+13P
DANILO NIKOLIĆ1x1
6B+6S+13P

Rezultati završnog ispita_konačni predlog ocjena

Usmeni dio ispita (ispit 05.02.2021.)

Usmeni dio ispita

Tehnički materijali - izvođenje laboratorijskih vježbi

Rezultati polaganja I kolokvijuma (popravni rok 11.12.2020.)

Termin održavanja I kolokvijuma (popravni rok)