TEHNIČKI I POGONSKI MATERIJALI


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni da: 1. Izvrši klasifikaciju materijala koji se primjenjuju u tehnici. 2. Izvrši izbor materijala primjenom kvantitativne metode izbora. 3. Eksperimentalno odredi mehanička svojstva materijala. 4. Izvrši klasifikaciju goriva koji se primjenjuju u tehnici. 5. Izvrši klasifikaciju maziva koji se primjenjuju u tehnici. 6. Analitički odredi količinu i sastav produkata sagorijevanja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUKAŠIN ZOGOVIĆ1x1
8B+13S+13P
MARKO LUČIĆ1x1
8B+13S+13P
DARKO BAJIĆ1x1
8B+13S+13P
DANILO NIKOLIĆ1x1
8B+13S+13P

Termin održavanja popravnog I kolokvijuma

Rezultati polaganja I kolokvijuma (26.11.2021.)

Kolokvijum iz poglavlja Tehnički materijali

TEHNIČKI I POGONSKI MATERIJALI - LABORATORIJSKE VJEŽBE

Online nastava

Tehnički i pogonski materijali (dio Tehnički materijali) - rezultati završnog ispita 14.09.2021.