DRUMSKI SAOBRAĆAJ I EKOLOGIJA


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: 1. Navede vidove uticaja drumskog saobraćaja na životnu sredinu, 2. Opiše mehanizme nastajanja toksične izduvne emisije, objasni načine ispitivanja prema EU/ECE normama, 3. Ukaže na rješenja za smanjenje toksične izduvne emisije, uključujući efekte primjene alternativnih goriva, 4. Objasni princip rada hibridnih i električnih vozila, 5. Analizira ostale vidove uticaja drumskog saobraćaja na životnu sredinu (buka, otpadne i opasne materije, zapremanje.prostora, recikliranje).

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADOJE VUJADINOVIĆ1x1
1B+15S+4P
VLADIMIR ILIĆ2x1
1B+15S+4P
VLADIMIR PAJKOVIĆ1x1
1B+15S+4P