Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit moći će da: 1. Obrazloži principe inženjerske ekonomije. 2. Identifikuje troškove u aktivnostima drumskog saobraćaja. 3. Objasni ekonomske veličine. 4. Izračuna uticaj vremena na vrijednost novca. 5. Uporedi trenutne i buduće ekvivalentne vrijednosti i anuitete. 6. Obrazloži i izračuna amortizaciju. 7. Uradi ekonomsko-finansijsku analizu investicija u drumskom saobraćaju

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija