Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Na ovom kursu studenti se upoznaju sa osnovnim pojmovima i principima kinematike. Proučavaju kretanje mehaničkih objekata polazeći od jednostavnijih kao sto su tačka, kruto tijelo, jednostavniji mehanizmi. Nakon odslušanog kursa i obavljenih svih predvidjenih aktivnosti: redovno prisustvo nastavi, aktivno učesce na času, samostalno uradjenji i odbranjeni domaći zadaci, položeni kolokvijumi i završni ispit, trebalo bi da pri rješavanju konkretnog problema budu u stanju da se bave sintezom i analizom mehanizama. U daljoj perspektivi ovim se pripremaju da su u stanju da identifikuju, formulišu i rješavaju inženjerske probleme

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RANISLAV BULATOVIĆ
RADE GRUJIČIĆ

Zavrsni ispit

kinematika avgust zavrsni

kinematika avgust kolokvijumi

Kinematika, popravni zavrsnog

Rezultati nakon popravnih kolokvijuma