PROGRAMIRANJE C++


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razumije razliku između osnovnih tipova podataka u programskom jeziku C++. 2. Pravilno koristi operatore u programskom jeziku C++. 3. Kreira program u programskom jeziku C++ koji uključuje unos, obradu i štampanje podataka. 4. Pravilno koristi strukture za kontrolu toka programa u programskom jeziku C++ (if selekcija, while i for petlje). 5. Razumije način predstavljanja teksta u memoriji računara i kreira program u programskom jeziku C++ koji uključuje osnovne operacije sa tekstom. 6. Razumije pojam funkcije, ulaznih parametara i vraćene vrednosti funkcije. 7. Kreira program u programskom jeziku C++ koji uključuje rad sa funkcijama.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLOBODAN ĐUKANOVIĆ