MEHATRONIČNI DIZAIN


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni da: 1. Razumiju koncepte mehatroničkih sistema i primijene znanja u razvoju mehatroničkih proizvoda; 2. Sagleda dizajn mehatroničkog proizvoda i definiše njegove specifičnosti; 3. Objasni razliku između klasičnog i mehatroničkog pristupa projektovanju proizvoda; 4. Dizajnira arhitekturu jednostavnijih mehatroničkih sistema; 5. Analizira funkcionalno međudjelovanje mehaničkih, elektronskih i računarskih struktura mehatroničkih sistema.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR TOMOVIĆ1x1
2B+6S
1x1
2B+6S
RADOSLAV TOMOVIĆ3x1
2B+6S