INŽENJERSKA GRAFIKA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3++2
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta studenti će biti sposobni da: 1. Izrade tehničke crteže mašinskih dijelova i sklopova (radionički, sklopni, montažni i šematski crtež). 2. Objasne primjenu softvera i hardvera CAD sistema u različitim fazama konstruisanja mašinskih dijelova i sklopova 3. Koriste izabrani CAD softver (AutoCAD, Inventor, SolidWorks, Catia...) za izradu tehničkih crteža mašinskih dijelova i sklopova.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JANKO JOVANOVIĆ3x1
28B+4P
MIRJANA GRDINIĆ - RAKONJAC2x1
28B+4P