DINAMIKA SA TEORIJOM OSCILACIJA


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: • primijeni osnovnu jednačinu dinamike tačke i na osnovu nje rješava direktni i inverzni zadatak; • primijeni zakone o promjeni količine kretanja, momenta količine kretanja i kinetičke energije materijalne tačke, sistema materijalnih tačaka i krutog tijela, kao i odgovarajuće zakone održanja; • primijeni Dalamberov princip na materijalnu tačku, sistem materijalnih tačaka i kruto tijelo; • analizira kretanje materijalnih tačaka i krutih tijela pri sudaru; • primijeni Lagranžove jednačine II vrste na jednostavnije mehaničke sisteme; • analizira slobodne i harmonijski pobuđene, bez i sa prigušenjem, linearne oscilacije sistema sa jednim stepenom slobode; • analizira slobodne neprigušene oscilacije sistema sa dva stepena slobode; • analizira osilatorno ponašanje jednostavnih oscilatornih modela mašinskih sistema.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADE GRUJIČIĆ3x1
3B+3S
RANISLAV BULATOVIĆ3x1
3B+3S