Univerzitet u Kadizu: Rok za prijavu 24. oktobar 2023.
logoIdentidad Visual – Facultad de Medicina

 

Univerzitet u Kadizu, Španija

https://www.uca.es/

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost sklopljenog u okviru Erasmus+ programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za mobilnost studenata u ljetnjem semestru 2023/24.

Osnovne informacije

 • Ko se može prijaviti: studenti svih jedinica UCG za koje postoji kompatibilna i dostupna akademska ponuda na partnerskom univerzitetu
 • Nivoi studija: osnovne, master, doktorske studije
 • Broj dostupnih mobilnosti: 11 stipendija koje su dostupne partnerskim univerzitetima na zapadnom Balkanu (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora)
 • Finansijska podrška: mobilnost uključuje stipendiju koju isplaćuje partnerski univerzitet 
 • Period i trajanje mobilnosti: ljetnji semestar 2023/24.
 • Rok za prijavu: 24. OKTOBAR 2023.

Akademska ponuda:  https://asignaturas.uca.es/asig/

Instructions to filter the courses:

 • Offered to international incoming students: click on “Asignaturas ofertadas para movilidad internacional[ ]”  and tick the case 
 • Offered in Spring semester: on “Duración de la asignatura”, choose “Segundo semestre” in the menu

Predmeti ponuđeni na engleskom jeziku se nalazi u prilogu

Istraživačke grupe za studente doktorskih studija: https://www.uca.es/groups/?lang=en

Zbog ograničene akademske ponude na engleskom jeziku za studente osnovnih i master studija, pored znanja engleskog jezika na B2 nivou,  obavezno je znanje španskog jezika na najmanje B1 nivou

Za studente doktorskih studija neophodno je poznavanje španskog ili engleskog jezika na B2 nivou uz pozivno pismo i saglasnost komentora na Univerzitetu u Kadizu o radu na datom jeziku. 

Kako se prijaviti 

 • Popuniti online prijavni formular - https://forms.gle/zaJ9NwBgsCbHJup86 
 • Potrebnu dokumentaciju (ispod) u jednom PDF fajlu poslati prodekanu za međunarodnu saradnju do naznačenog roka.

Spisak prodekana za međunarodnu saradnju: https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/87493-spisak-prodekana-za-medunarodnu-saradnju-na-fakultetima 

Potrebna dokumentacija:

 1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni i prevod uvjerenja na engleski jezik
 2. Kopija posljednje diplome (ukoliko je ima)
 3. Potvrdu o studiranju i prevod potvrde na engleski jezik
 4. Dokaz o znanju engleskog jezika na najmanje B2 nivou i španskog jezika na B1 nivou. 
 5. CV u Europass formatu  
 6. Motivaciono pismo na engleskom jeziku/jeziku nastave. Studenti master studija koji se prijavljuju za istraživanje/pisanje master rada u motivacionom pismo navode temu rada i relevante podatke o svom istraživanju. 
 7. Predlog Ugovora o učenju - sa prodekanom u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja sastaviti listu predmeta koji će se slušati na univerzitetu domaćinu. Ugovor je podložan izmjenama, ali u fazi prijave je potrebno napraviti inicijalni predlog koji mora biti potpisan od strane prodekana za međunarodnu saradnju i mobilnost
 8. Dokumentovane vannastavne aktivnosti (ukoliko ih ima): međunarodni studentski skupovi, aktivnosti studentskih organizacija, stručna usavršavanja, pohađanje ljetnjih škola, volontiranje.
 9. Skenirana kopija prve stranice pasoša
 10. Izjava o dosadašnjem učešću u programima mobilnosti u kojoj je potrebno navesti - trenutni nivo i godina studija i da li je kandidat koristio Erasmus+ program mobilnosti tokom trenutnog nivoa studija i koliko puta. 
 11. Ukoliko je kandidat student sa invaliditetom, dostaviti potvrdu ili naglasiti prodekanu

Potrebni formulari se nalaze u prilogu konkursa. 

Potrebna dokumentacija (studenti doktorskih studija):

 1. CV u Europass formatu
 2. Motivaciono pismo sa detaljnim predlogom istraživanja na engleskom jeziku/jeziku nastave
 3. Lista publikacija
 4. Pismo preporuke od strane profesora na matičnoj jedinici
 5. Dokaz o prijavljenoj temi doktorske disertacije 
 6. Uvjerenje o položenim ispitima kao prevod na engleski jezik
 7. Kopija posljednje diplome sa studija
 8. Dokumentovane vannastavne aktivnosti (ukoliko ih ima): međunarodni studentski skupovi, aktivnosti studentskih organizacija, stručna usavršavanja, pohađanje ljetnjih škola, volontiranje...
 9. Kopija pasoša
 10. Ukoliko je kandidat student sa invaliditetom i/ili nepovoljnim materijalnim satusom priložiti dokaz
 11. Izjava o dosadašnjem učešću u programima mobilnosti (da li je student učestvovao, koliko puta u toku trenutnog nivoa studija i u kojim programima)
 12. Pozivno pismo potpisano od strane profesora (komentora) na partnerskom univerzitetu
 13. Dokaz o poznavanju engleskog jezika/jezika nastave (najmanje B2 nivo)
 14. Popunjen Aneks 5 u prilogu - opis istraživanja i plan aktivnosti 
 15. Pozivno pismo potpisano od strane akademskog predstavnika/komentora na Univerzitetu u Kadizu (formular pozivnog pisma i opisa istraživanja i aktivnosti se nalazi u prilogu ANNEX 5). 

Uredno popunjen Aneks 5 i formular pozivnog pisma potrebno je poslati koordinatoru istraživačke grupe i/ili odgovarajućem profesoru na Univerzitetu u Kadizu. 

VAŽNE NAPOMENE

 • Studenti se mogu prijaviti najviše za tri univerziteta u toku jednog semestra. 
 • U slučaju da student iz određenih razloga odustane od prijave, mora o tome da obavijesti Kancelariju za međunarodnu saradnju i mobilnost. Takođe, student koji je prihvaćen od strane više univerziteta u obavezi je da odabere jednu opciju i o tome obavijesti Kancelariju za međunarodnu saradnju i mobilnost u roku od 5 radnih dana. 
 • Prevod dokumentacije nije potrebno ovjeravati pečatom sudskog tumača u fazi prijave. 
 • Saglasno pravilima Erasmus+ programa studenti mogu boraviti na razmjeni najviše 12 mjeseci u toku istog studijskog ciklusa.
 • Po završetku Konkursa, matični fakultet sačinjava rang listu nominovanih studenata u skladu sa Odlukom rektora br. 01-4227 od 27. 12. 2018. godine o kriterijumima za izbor studenata u programima mobilnosti. Komisija za izbor studenata i osoblja u programima mobilnosti utvrđuje konačnu listu nominovanih kandidata i šalje je univerzitetu domaćinu koji vrši konačnu odluku o prihvatanju kandidata. Ukoliko je kandidat obaviješten od strane univerziteta domaćina da je dobio stipendiju, dužan je da obavijesti prodekana za međunarodnu saradnju i Kancelariju za međunarodnu saradnju i mobilnost, te da pristupi daljoj proceduri apliciranja koju će mu univerzitet domaćin poslati putem mejla (onlajn prijava, dostavljanje tražene (dodatne) dokumentacije i sl.
 • Nepotpune prijave i prijave dostavljene van konkursnog roka neće biti razmatrane

KORISNE INFORMACIJE 

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.