Univerzitet u Almeriji: Rok za prijavu 13. novembar
logo

U-Ranking

 

 

 

 

Univerzitet u Almeriji, Španija

https://www.ual.es/en 

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma u okviru Erasmus+ programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za mobinost studenata u LJETNJEM semestru akademske 2023/24.

Osnovne informacije

 • Ko se može prijaviti:  Biotehničkog, Ekonomskog, Elektro-tehničkog, Filološkog fakulteta i Fakulteta za turizam i hotelijerstvo
 • Nivoi studija: osnovne studije
 • Dostupne oblasti: Economics, Agriculture, Accounting and taxation, Finance, Banking Insurance, Management and administration, Marketing and advertising, Languages (English and Spanish), Tourism
 • Broj dostupnih mobilnosti: 3 mobilnosti
 • Finansijska podrška: mobilnost uključuje stipendiju koju isplaćuje partnerski univerzitet, više informacija u prilogu
 • Period i trajanje mobilnosti: ljetnji semestar 2023. 
 • Rok za prijavu: 13. novembar 2023. 
 • Korisni linkovi:  https://drive.google.com/drive/folders/1b76luec0oBYxKp3w6fTNCiQbRiFeo2T2 
 • Više informacija o akademskoj ponudi na engleskom jeziku studenti mogu naći putem priloženog linka. 

Kako se prijaviti 

 • Popuniti online prijavni formular - https://forms.gle/zaJ9NwBgsCbHJup86 
 • Potrebnu dokumentaciju (ispod) u jednom PDF fajlu poslati prodekanu za međunarodnu saradnju do naznačenog roka.

Spisak prodekana za međunarodnu saradnju: https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/87493-spisak-prodekana-za-medunarodnu-saradnju-na-fakultetima 

Potrebna dokumentacija:

 1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni i prevod uvjerenja na engleski jezik
 2. Kopija posljednje diplome (ukoliko je ima)
 3. Potvrdu o studiranju i prevod potvrde na engleski jezik
 4. Dokaz o znanju engleskog jezika/jezika nastave (najmanje B2 nivo)
 5. CV u Europass formatu  
 6. Motivaciono pismo na engleskom jeziku/jeziku nastave. Studenti master studija koji se prijavljuju za istraživanje/pisanje master rada u motivacionom pismo navode temu rada i relevante podatke o svom istraživanju. 
 7. Predlog Ugovora o učenju - sa prodekanom u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja sastaviti listu predmeta koji će se slušati na univerzitetu domaćinu. Ugovor je podložan izmjenama, ali u fazi prijave je potrebno napraviti inicijalni predlog koji mora biti potpisan od strane prodekana za međunarodnu saradnju i mobilnost
 8. Dokumentovane vannastavne aktivnosti (ukoliko ih ima): međunarodni studentski skupovi, aktivnosti studentskih organizacija, stručna usavršavanja, pohađanje ljetnjih škola, volontiranje.
 9. Skenirana kopija prve stranice pasoša
 10. Izjava o dosadašnjem učešću u programima mobilnosti u kojoj je potrebno navesti - trenutni nivo i godina studija i da li je kandidat koristio Erasmus+ program mobilnosti tokom trenutnog nivoa studija i koliko puta. 
 11. Ukoliko je kandidat student sa invaliditetom, dostaviti potvrdu ili naglasiti prodekanu

Potrebni formulari se nalaze u prilogu konkursa. 

VAŽNE NAPOMENE

 • Studenti se mogu prijaviti najviše za tri univerziteta u toku jednog semestra. 
 • U slučaju da student iz određenih razloga odustane od prijave, mora o tome da obavijesti Kancelariju za međunarodnu saradnju i mobilnost. Takođe, student koji je prihvaćen od strane više univerziteta u obavezi je da odabere jednu opciju i o tome obavijesti Kancelariju za međunarodnu saradnju i mobilnost u roku od 5 radnih dana. 
 • Prevod dokumentacije nije potrebno ovjeravati pečatom sudskog tumača u fazi prijave. 
 • Saglasno pravilima Erasmus+ programa studenti mogu boraviti na razmjeni najviše 12 mjeseci u toku istog studijskog ciklusa.
 • Za studente koji pripadaju vulnerabilnim grupama (studenti sa fizičkim ili psihosocijalnim invaliditetom, nepovoljnom socio-ekonomskim statusom, studenti iz ruralnih područja) obezbijeđena je dodatna finansijska podrška. 
 • Nepotpune prijave i prijave dostavljene van konkursnog roka neće biti razmatrane

Procedura odabira kandidata: Po završetku Konkursa, matični fakultet sačinjava rang listu nominovanih studenata u skladu sa Odlukom rektora br. 01-4227 od 27. 12. 2018. godine o kriterijumima za izbor studenata u programima mobilnosti. Komisija za izbor studenata i osoblja u programima mobilnosti utvrđuje konačnu listu nominovanih kandidata i šalje je univerzitetu domaćinu koji vrši konačnu odluku o prihvatanju kandidata. Nakon izvršene selekcije, rezultati će biti objavljeni u prilogu konkursa, dok kandidati imaju pravo da podnesu žalbe na mejl Kancelarije za međunarodnu saradnju i mobilnost u roku od 3 radna dana po primljenom obavještenju o rezultatima selekcije. Ukoliko je kandidat obaviješten od strane univerziteta domaćina da je dobio stipendiju, dužan je da obavijesti prodekana za međunarodnu saradnju i Kancelariju za međunarodnu saradnju i mobilnost, te da pristupi daljoj proceduri apliciranja koju će mu univerzitet domaćin poslati putem mejla (onlajn prijava, dostavljanje tražene (dodatne) dokumentacije i sl.

Kriterijumi za odabir kandidata:

1. Uspjeh tokom studija - do 6 poena 
2. Motivaciono pismo - do 1 poen
3. Dokumentovane vannastavne aktivnosti  - do 1 poen i
4. Znanje jezika - do 1 poen
5. Učešće u programima mobilnosti u toku istog ciklusa studija - do 1 poen

KORISNE INFORMACIJE 

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.