Univerzitet u Ljubljani: Rok za prijavu 22. april 2024.
Fakultet za menadžment učesnik na tri Erasmus+ projekta u 2023. g. – Fakultet za menadžment Herceg NoviProject partners – BORIS

 

Univerzitet u Ljubljani, Slovenija 

https://www.uni-lj.si/ 

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost sklopljenog u okviru Erasmus+ programa, Univerzitet Crne Gore raspisuje konkurs za mobilnost studenata u zimskom semestru 2024/25.

Osnovne informacije

 • Ko se može prijaviti: studenti Građevinskog, Ekonomskog, Mašinskog, Medicinskog fakulteta, te studenti Muzičke akademije i Pomorskog fakulteta Kotor (više informacija prikazano u tabeli ispod) 
 • Finansijska podrška: mobilnost uključuje stipendiju koju isplaćuje partnerski univerzitet 
 • Period i trajanje mobilnosti: zimski semestar 2024/25. 
 • Rok za prijavu: 22. april 2024. (23:59 CET)
 • Ukupan broj mobilnosti (stipendija) za navedene fakultete: 17

Date mobilnosti predstavljaju ukupan broj, dok fakultet domaćin odlučuje o maksimalnom broju kandidata koji može da prihvati.

Fakulteti UCG Fakulteti ULJ  Oblast  Više informacija 
Muzička akademija  Academy of Music  Music and Performing Arts  osnovne, master, doktorske studije 
Ekonomski fakultet School of Economics and Business  Business and Economics 

osnovne i master studije

 

Građevinski fakultet Faculty of Civil and Geodetic Engineering  Building and Civil Engineering 

osnovne i master studije

 

Pomorski fakultet Kotor Faculty of Maritime Studies and Transport Transport and services

osnovne, master, doktorske studije 

 

Mašinski fakultet  Faculty of Mechanical Engineering  Engineering and engineering trades 

osnovne i master studije

 

Medicinski fakultet 

Faculty of Medicine 

potražiti više informacija u priloženom dokumentu 

Departmani Ginekologije i Akušerstva su gotovo uvijek popunjeni, te studenti moraju imati u vidu da, u slučaju prevelike popunjenosti programa, prijave neće biti prihvaćene. 

 Medicine

master, 1 stipendija za zimski semestar 2024/25

2 kratke kominovane mobilnosti SHORT-TERM BLENDED MOBILITY ili 2 kraće mobilnosti za doktorande u trajanju od 30 dana (više informacija biće dostupno po završetku selekcije)

Kako se prijaviti 

 • Popuniti online prijavni formular https://forms.gle/CfesiyXr525tbD7E6 
 • Potrebnu dokumentaciju (ispod) u jednom PDF fajlu poslati prodekanu za međunarodnu saradnju do naznačenog roka.

Spisak prodekana za međunarodnu saradnju: https://www.ucg.ac.me/objava/blog/19379/objava/87493-spisak-prodekana-za-medunarodnu-saradnju-na-fakultetima 

Važna napomena za sve Erasmus+ konkurse: Predlog Ugovora o učenju  predstavlja obavezan dokument za prijavljivanje, i veoma je važno na vrijeme početi sa sastavljanjem liste predmete ili aktivnosti i blagovremeno se obratiti prodekanu za međunarodnu saradnju sa zahtjevom za provjeru i odobrenje Ugovora o učenju. 

Potrebna dokumentacija:

 1. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni i prevod uvjerenja na engleski jezik
 2. Kopija posljednje diplome (ukoliko je ima)
 3. Potvrda o studiranju i prevod potvrde na engleski jezik
 4. Dokaz o znanju engleskog jezika i/ili jezika nastave (najmanje B2 nivo) 
 5. CV u Europass formatu  
 6. Motivaciono pismo na engleskom jeziku. Studenti master studija koji se prijavljuju za istraživanje/pisanje master rada u motivacionom pismo navode temu rada i relevante podatke o svom istraživanju. 
 7. Predlog Ugovora o učenju - sa prodekanom u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja sastaviti listu predmeta koji će se slušati na univerzitetu domaćinu. Ugovor je podložan izmjenama, ali u fazi prijave je potrebno napraviti inicijalni predlog koji mora biti potpisan ili odobren od strane prodekana za međunarodnu saradnju i mobilnost
 8. Dokumentovane vannastavne aktivnosti (ukoliko ih ima): međunarodni studentski skupovi, aktivnosti studentskih organizacija, stručna usavršavanja, pohađanje ljetnjih škola, volontiranje.
 9. Skenirana kopija prve stranice pasoša
 10. Izjava o dosadašnjem učešću u programima mobilnosti u kojoj je potrebno navesti - trenutni nivo i godina studija i da li je kandidat koristio Erasmus+ program mobilnosti tokom trenutnog nivoa studija i koliko puta. 
 11. Ukoliko je kandidat student sa invaliditetom, dostaviti potvrdu ili naglasiti prodekanu

Potrebni formulari se nalaze u prilogu konkursa. 

Potrebna dokumentacija (studenti doktorskih studija):

 1. CV u Europass formatu
 2. Motivaciono pismo sa detaljnim predlogom istraživanja na engleskom jeziku/jeziku nastave
 3. Lista publikacija
 4. Pismo preporuke od strane profesora na matičnoj jedinici
 5. Dokaz o prijavljenoj temi doktorske disertacije 
 6. Uvjerenje o položenim ispitima kao prevod na engleski jezik
 7. Kopija posljednje diplome sa studija
 8. Dokumentovane vannastavne aktivnosti (ukoliko ih ima): međunarodni studentski skupovi, aktivnosti studentskih organizacija, stručna usavršavanja, pohađanje ljetnjih škola, volontiranje...
 9. Kopija pasoša
 10. Ukoliko je kandidat student sa invaliditetom i/ili nepovoljnim materijalnim satusom priložiti dokaz
 11. Izjava o dosadašnjem učešću u programima mobilnosti (da li je student učestvovao, koliko puta u toku trenutnog nivoa studija i u kojim programima)
 12. Pozivno pismo potpisano od strane profesora (komentora) na partnerskom univerzitetu
 13. Dokaz o poznavanju engleskog jezika/jezika nastave (najmanje B2 nivo) 

VAŽNE NAPOMENE

 • Studenti se mogu prijaviti najviše za tri univerziteta u toku jednog semestra. 
 • U slučaju da student iz određenih razloga odustane od prijave, mora o tome da obavijesti Kancelariju za međunarodnu saradnju i mobilnost. Takođe, student koji je prihvaćen od strane više univerziteta u obavezi je da odabere jednu opciju i o tome obavijesti Kancelariju za međunarodnu saradnju i mobilnost u roku od 5 radnih dana. 
 • Prevod dokumentacije nije potrebno ovjeravati pečatom sudskog tumača u fazi prijave. 
 • Saglasno pravilima Erasmus+ programa studenti mogu boraviti na razmjeni najviše 12 mjeseci u toku istog studijskog ciklusa.
 • Student sa fizičkim ili psihosocijalnim invaliditetom, težim i hroničnim stanjima/bolestima, nepovoljnim socio-ekonomskim statusom, student iz ruralnog područja, pripadnik RAE populacije i student koji ima dijete ima prednost na konkursima programa mobilnosti. 
 • Studenti osnovnih studija se mogu prijaviti nakon završene prve godine studija. 
 • Studenti se mogu prijaviti za mobilnost na studijskom nivou u okviru kojeg su upisani. Dakle, studenti, koji završavaju treću (posljednju) godinu osnovnih studija, ne mogu se prijaviti za prvi semestar master studija. 
 • Po završetku Konkursa, matični fakultet sačinjava rang listu nominovanih studenata u skladu sa Odlukom rektora 01-1764/1 od 14. marta 2024. godine. o kriterijumima za izbor studenata u programima mobilnosti. Komisija za izbor studenata i osoblja u programima mobilnosti utvrđuje konačnu listu nominovanih kandidata i šalje je univerzitetu domaćinu koji vrši konačnu odluku o prihvatanju kandidata. Ukoliko je kandidat obaviješten od strane univerziteta domaćina da je dobio stipendiju, dužan je da obavijesti prodekana za međunarodnu saradnju i Kancelariju za međunarodnu saradnju i mobilnost, te da pristupi daljoj proceduri apliciranja koju će mu univerzitet domaćin poslati putem mejla (onlajn prijava, dostavljanje tražene (dodatne) dokumentacije i sl.
 • Nepotpune prijave i prijave dostavljene van konkursnog roka neće biti razmatrane

KORISNE INFORMACIJE 

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.