Mašinski fakultet

Biografija - Krivokapić Zdravko
Biografija - Krivokapić Zdravko

Prof. dr Zdravko Krivokapić, redovni profesor Mašinskog fakulteta u Podgorici, rođen je 02.09.1958. godine u Nikšiću.

Diplomirao je 1981. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, smjer Proizvodno mašinstvo, kao prvi diplomac generacije. Za školsku 1980/81. godinu, kao najbolji student Mašinskog fakulteta, dobitnik je studentske nagrade „19. decembar“.

Na postdiplomske studije upisao se 1983. godine na smjer Proizvodno mašinstvo Mašinskog fakulteta u Beogradu. Magistarski rad pod nazivom „Planiranje i upravljanje zalihama rezervnih dijelova“ javno je odbranio 1989. godine. Doktorirao je 1993. godine na Mašinskom fakultetu u Podgorici. Tema disertacije je „Prilog automatskog projektovanja tehnološkog postupka obrade rezanjem posredstvom ekspert-sistema“. U periodu izrade diseratcije boravio je kao gost istraživač na Institut fuer Recneranwendung in Planung und Konstruktion Universitaet Fridricana (TH) Karlsruhe, kao Stipendista DAAD fondacije kod prof. dr. inž. H. Grabowski-og.

Svoj pripravnički staž odrađuje u Željezari „Boris Kidrič“ u Nikšiću tokom 1982. godine. Za asistenta pripravnika na Katedri za proizvodno mašinstvo Mašinskog fakulteta u Podgorici izabran je 1983. godine. U zvanje docenta Univerziteta Crne Gore na Mašinskom fakultetu izabran je 1994. godine. Za vanrednog profesora Univerziteta Crne Gore u Podgorici izabran je 1999. godine. Redovni profesor na Univerzitetu Crne Gore u Podgorici postao je 2004. godine, kada je izabran na predmetima Informatika i Sistem menadžmenta kvalitetom.

Predsjednik je organizacionog i član programskog odbora savjetovanja SQM i međunarodne konferencije ICQME. Editor je internacionalnog časopisa International Journal for Quality Reserch, indeksiranog u SCOPUS bazi, koji izlazi od 2007. godine. Član je programskog odbora četiri časopisa i 13 međunarodnih konferencija.

Od 1996. godine je rukovodilac Centra za kvalitet, koji je ujedno i prva sertifikovana organizaciona cjelina u okviru Univerziteta Crne Gore (ISO 9001). Od 26.06.2003. do 21.05.2006. godine bio je član kolegijalnog organa Akreditacionog tijela Srbije i Crne Gore. Od avgusta 2007. do 2016. godine bio je predsjednik Upravnog odbora Akreditacionog tijela Crne Gore.

U okviru naučno-istraživačke djelatnosti objavio je više od 250 radova u međunarodnim časopisima, domaćim časopisima, međunarodnim konferencijama i domaćim konferencijama. Autor je 16 knjiga/udžbenika i 13 skripti. Prof. dr Zdravko Krivokapić je relizovao 14 naučno-istraživačkih projekata i 22 stručna projekta. Kao rukovodilac je realizovao 8 naučno-istraživačkih projekata i 17 stručnih projekata.

Član je Američkog društva za kvalitet (ASQ) i Rukovodilac Centra za doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.