Prirodno-matematički fakultet

Biografija - Stanišić Milica

11.03.2017


Biografija - Stanišić Milica

Milica Stanišić  je rođena 11.03.1990. godine u Nikšiću, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Školske 2009/2010 godine upisala je studije Biologije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Podgorici. Diplomirala je 13.07.2013. godine sa prosječnom ocjenom 9,90 i stekla zvanje Spec Sci Biologije-Ekologije. Dobitnik je nagrade Univerziteta Crne Gore za najboljeg studenta Prirodno-matematičkog fakulteta, za školsku 2010/2011. godinu. Master studije, smjer Biologija - Ekologija upisala je školske 2013/2014. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Podgorici. Master tezu pod nazivom: „Taksonomska, ekološka i fitogeografska analiza flore Grahovskog polja” odbranila je 14. 11. 2017. godine sa ocjenom "A" (10) i stekla zvanje Msc Biologije-Ekologije. Od oktobra 2018. godine upisana je na doktorske studije na Studijskom programu Biologija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Oblasti istraživanja: sistematika biljaka, ekologija biljaka, vegetacija

Strani jezici: engleski i ruski

Radno iskustvo:

Od 2016. godine angažovana je kao saradnik u Nastavi na studijskom programu Biologija, gdje izvodi praktičnu nastavu na predmetima: Sistematika i filogenija necvjetnica, Sistematika i filogenija cvjetnica, Biogeografija i Biocenologija. Na Biotehničkom fakultetu angažovana je u izvođenju praktične nastave na predmetima Botanika i Organska hemija, a na Metalurško-tehnološkom fakultetu na predmetu Organska hemija.

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.