Pravni fakultet

Biografija - Šturanović Petar
Biografija - Šturanović Petar

Rođen je 12. aprila 1983. godine u Podgorici, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu UCG, 4. jula 2006. godine, sa prosječnom ocjenom 9.65. Dobitnik je nagrade ‘‘19. decembar’’ grada Podgorice za najboljeg studenta Pravnog fakulteta; stipendije Atlas banke za najuspješnije studente na završnoj godini; kao i godišnjih nagrada Pravnog fakulteta za najbolje studente. Magistrirao je 9. marta 2010. na temu ‘‘Plebiscit, narodna inicijativa i narodni veto – savremena teorija i praksa’’, sa ocjenom 10. Zvanje doktora pravnih nauka stekao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 28. septembra 2016. odbranivši doktorsku disertaciju na temu ‘‘Zakonodavna nadležnost skupštine u parlamentarnim sistemima zemalja u procesu pridruživanja EU’’.

Po završetku fakulteta, radno je angažovan na Pravnom fakultetu UCG, kao saradnik u nastavi na javno-pravnoj grupi predmeta. U akademsko zvanje docent za pravnoteorijsku oblast na Pravnom fakultetu UCG izabran 9. jula 2019. godine. Izvodi nastavu na predmetima Opšta teorija prava, Evropska ustavnost, Parlamentarizam i parlamentarno pravo. Oblasti interesovanja su mu ustavni sistem, parlamentarizam, politički sistem, politička filozofija. Rukovodilac je studijskih programa na master studijama na Pravnom fakultetu UCG.

Autor je monografije Zakonodavna nadležnost skupštine u savremenom parlamentarnom sistemu, Službeni list Crne Gore, Podgorica, 2017, kao i radova u naučnim časopisima indeksiranim u referentnim međunarodnim bazama:

Vukićević Boris, Šturanović Petar, The Ethnopolitical Motivation behind the Formation of New Municipalities in Montenegro, East European Politics and Societies: and Cultures, vol. 36, no. 2, May 2022, 644-668, (Web of Science/Social Sciences Citation Index);

Šturanović Petar, ‘‘Politička filozofija Roberta Nozicka: Kontroverzni libertarijanizam’’, Filozofska Istraživanja, vol. 150, no. 2, 2018, 391–406, (Web of Science/Arts and Humanities Citation Index);

Šturanović Petar, Lockeov uvjet u kontekstu libertarijanske političke filozofije, Prolegomena: Časopis za filozofiju, vol. 19, no. 2, 2020, 197-220, (Web of Science/Arts and Humanities Citation Index);

Šturanović Petar, ‘‘Political parties and their influence on the parliamentary mandate after the fall of communism in Montenegro and Serbia’’, Studia Politica. Romanian Political Science Review, vol. XVIII, no. 3, 2018, 423–445, (Scopus).

Šturanović Petar, Konzervativizam u SAD-u u drugoj polovici 20. stoljeća i njegove vrijednosti, Nova prisutnost: časopis za intelektualna i duhovna pitanja, vol. 20, no. 2, 2022, 347-359, (Scopus)

Autor je članaka u Leksikonu diplomatije Crne Gore i Leksikonu crnogorskih dinastija Crnogorske akademije nauka i umjetnosti.

Dobitnik je priznanja Univerziteta Crne Gore za doprinos naučno-istraživačkom radu i međunarodnom pozicioniranju UCG, na Pravnom fakultetu za 2022. godinu.

Član je Odbora za normativno-pravne poslove Univerziteta Crne Gore.

Učesnik je domaćih i međunarodnih naučnih skupova i konferencija. Govori engleski jezik.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.