Filozofski fakultet

Biografija - Šakotić Nada
Biografija - Šakotić Nada

Doc.dr Nada Šakotić

Rođena je 26. 07. 1961. godine u Nikšiću, gdje je završila osnovnu i srednju školu.  Studijske 1981/82. godine na Nastavničkom fakultetu u Nikšiću upisala je studije na Odsjeku za razrednu nastavu i  završila ih 27. juna 1983. godine. Studijske 1985/86. godine na Defektološkom fakultetu u Beogradu upisala je  studije na Odsjeku za obrazovanje kadrova za rad sa mentalno zaostalim licima a završila ih 12.10.1987. godine gdje je stekla zvanje diplomiranog defektologa. Akademske 1995/96. godine upisala je magistarske studije na Defektološkom fakultetu u Beogradu a  27. 10. 2004. godine odbranila  je magistarsku tezu pod nazivom »Levorukost u osnovnoj školi« i stekla akademsko zvanje magistra defektoloških nauka – naučno područje – Opšta defektologija. Doktorsku disertaciju pod nazivom« Efekti inkluzivne prakse u osnovnim školama u Crnoj Gori« odbranila je 04. 04. 2008. godine, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i time je stekla uslove za sticanje naučnog stepena doktora društvenih nauka iz područja oligofrenologije.

Nakon završetka studija radila je ( od1989. do1998.god.) u Osnovnoj školi »Olga Golović« na poslovima nastavnika razredne nastave i diplomiranog defektologa. Na poslovima prosvjetnog inspektora za razrednu nastavu u Ministarstvu prosvjete i nauke  je od  1998. god. do 2004. god. U Zavodu za školstvo, na poslovima samostalnog savjetnika, je angažovana od 2004. god. do 2010god. Od studijske 2009/10 realizuje nastavu na filozofskom fakultetu na Studijskom programu za predškolsko vaspitanje iz predmeta: Osnovi inkluzivnog obrazovanja,  Razvojni problemi u inkluzivnom obrazovanju i Metodika inkluzivnog obrazovanja.

Dokumenti