Institut za biologiju mora

Biografija
Biografija

Ana Perošević-Bajčeta rođena je 1988. godine u Nikšiću, Crna Gora, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je 2011. godine na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore, odsjek Hemijska tehnologija. U toku studija bila je dobitnik više priznanja i nagrada za najboljeg studenta Metalurško-tehnološkog fakulteta.

Master studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odsjek Hemijsko inženjerstvo, završila je 2014. godine na Katedri za analitičku hemiju i kontrolu kvaliteta. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Elementi u tragovima u mediteranskoj dagnji sa aspekta ljudskog zdravlja i uticaja fizičko-hemijskih parametara morske sredine“ odbranila je 2020. godine takođe na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Po završetku fakulteta Ana Perošević-Bajčeta kratko je radila kao nastavnik hemije i fizike u osnovnoj školi, nakon čega je u periodu od juna 2012. do juna 2013. godine odradila pripravnički staž u Institutu za crnu metalurgiju u Nikšiću, u Laboratoriji za hemijska ispitivanja. U periodu od 2015. do 2019. godine bila je angažovana kao istraživač doktorand na prvom centru izvrsnosti u Crnoj Gori (Centar izvrsnosti u bioinformatici, BIO-ICT), u Institutu za biologiju mora Univerziteta Crne Gore. Od novembra 2019. godine zaposlena je u Laboratoriji za hemiju mora i okeanografiju, Instituta za biologiju mora, u zvanju saradnik u istraživanju. Uža oblast istraživanja odnosi se na geohemiju i bioakumulaciju metala.

Kao istraživač Instituta za biologiju mora angažovana je na više međunarodnih i bilateralnih naučno-istraživačkih projekata, a učestvovala je i u brojnim nacionalnim i međunarodnim obukama i kursevima. Autor je i koautor preko 40 bibliografskih jedinica, uključujući naučne radove publikovane u međunarodnim i nacionalnim naučnim časopisima, poglavlja u monografijama, saopštenja na konferencijama i simpozijumima.

Broj posjeta : 678