Institut za biologiju mora, 15.06.2017

BiografijaX

Ana Perošević je istraživač doktorand na BIO-ICT Centru izvrsnosti u oblasti ekologije mora i hemije morske sredine. Rođena je 1988. godine u Nikšiću, Crna Gora. Osnovne studije je završila 2010., a specijalističke 2011. godine na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, odsjek – Hemijska tehnologija. U toku studija je bila dobitnik više priznanja i nagrada za najboljeg studenta Metalurško-tehnološkog fakulteta. Nakon završenog fakulteta, odradila je pripravnički staž u Institutu za crnu metalurgiju u Nikšiću, u Laboratoriji za hemijska ispitivanja. 2013. godine je upisala, a 2014. završila master studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Katedra za analitičku hemiju, gdje je iste godine upisala i doktorske studije. Trenutno je student treće godine doktorskih studija, a istraživački dio doktorata, koji se bazira na analizi teških metala u uzorcima iz morske sredine primjenom različitih analitičkih tehnika, obavlja u okviru BIO-ICT Centra izvrsnosti u Institutu za biologiju mora u Kotoru. Autor/koautor je više naučnih radova na domaćim i internacionlim konferencijama, kao i dva poglavlja u monografiji „The Boka Kotorska Bay Environment“ u izdanju izdavačke kuće Springer.