Sve što ste htjeli da pitate: Konkurs, upisi, procedure
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Sve što ste htjeli da pitate o proceduri konkursa, upisu u I godinu osnovnih studija na Univerzitetu Crne Gore, nastojali smo da odgovorimo na osnovu pitanja koja su nam već postavljali srednjoškolci koji su bili u istoj situaciji kao i vi sada - pred jednim od najvažnijih izbora u životu. 

Ukoliko nismo pokrili sve što vas zanima uvijek se možete obratiti i studentskim službama. Za njihove kontakte kliknite OVDJE

Kada i gdje se objavljuje Konkurs za upis u I godinu studija?

Upis na I godinu studija regulisan je Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore. Na osnovu tog Pravilnika upis studenata u prvu godinu osnovnih studija obavlja se na osnovu javnog konkursa za sve studijske programe. Isti se objavljuje u nekom od dnevnih listova koji izlaze u Crnoj Gori i na sajtu Univerziteta.

Univerzitet raspisuje konkurs za svaki upisni rok. Prvi upisni rok organizuje se u drugoj polovini juna, a u slučajevima kada je u prvom upisnom roku broj kvalifikovanih kandidata za upis manji od utvrđenog broja za upis organizuje se drugi, odnosno treći upisni rok. Drugi upisni rok organizuje se u prvoj polovini jula, dok se treći upisni rok organizuje u drugoj polovini avgusta tekuće godine.

Ko može da upiše fakultet/akademiju?

Pravo prijave za upis imaju kandidati sa završenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju.

Strani državljanin ima pravo upisa na studijske programe Univerziteta Crne Gore pod jednakim uslovima kao crnogorski državljanin koji plaća školarinu, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta Crne Gore, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije uređeno.

Tabela prohodnosti škola za upis

Pronađite informaciju OVDJE.

  Šta je potrebno od dokumentacije?

 Pravo prijave na konkurs za upis imaju kandidati sa završenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju.
Uz prijavu za upis, kandidat prilaže sljedeća dokumenta:

 • originalnu diplomu o položenom maturskom, odnosno stručnom ispitu,
 • originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • diplomu “Luča” ili ekvivalentnu diplomu,
 • diplomu (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom
  takmičenju srednjoškolaca, organizovanom od strane ministarstva nadležnog za prosvjetu i nauku ili takmičenju većeg ranga.

Strani državljanin podnosi i dokaz o poznavanja jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju da je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Kako funkcioniše elektronski upis?

 Šta se vrednuje za upis na studijski program?

Za upis na sve studijske programa Univerziteta Crne Gore vrednuje se:

 • Uspjeh na maturskom, odnosno stručnom ispitu koji se polaže eksterno
 • opšti uspjeh na završetku pojedinačnih razreda srednjeg obrazovanja
 • uspjeh iz dva predmeta iz trećeg i četvrtog razreda srednjeg obrazovanja, od značaja za savladavanje izabranog studijskog programa
 • uspjeh na dopunskim ispitima - diploma "Luča " ili ekvivalentna diploma
 • diploma (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom takmičenju srednjoškolaca, organizovanom od strane ministarstva nadležnog za prosvjetu i nauku ili takmičenju većeg ranga, iz predmeta od značaja za savladavanje studijskog programa.

Da li može da se konkuriše za upis na više od jednog fakuteta?

Prilikom prijave na konkurse za upis u I godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore, kandidati sa završenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju, imaju pravo da predaju dokumenata za upis isključivo na jednom studijskom programu Univerziteta. U slučaju da kandidat podnosi duplikate umjesto traženih originalnih dokumenata, dužan je da prilikom predaje dokumenata potpiše izjavu da orginalna dokumenta nije iskoristio za ostvarivanje prava na upis na nekom drugom studijskom programu. Kandidat koji da netačnu izjavu biće eliminisan iz kvalifikacionog postupka.

Šta su dopunski ispiti?

Na pojedinim fakultetima, kao dodatni uslovi za upis, organizuju se dopunski ispiti, u cilju provjere znanja i sklonosti od posebnog značaja za savladavanje izabranog studijskog programa.

Riječ je o umjetničkim fakultetima (Fakultetu likovnih umjetnosti, Fakultetu dramskih umjetnosti, Muzičkoj akademiji), ali i Arhitektonskom fakultetu, Medicinskom fakultetu (Medicina i Stomatologija) i studijskom programu Psihologija, na Filozofskom fakultetu.

O rasporedu polaganja dopunskih ispita možete se informisati, odmah po objavi konkursa za upis, na oglasnoj tabli i na stranici fakulteta (www.ucg.ac.me/članice)

Kako se vrednuju dopunski ispiti možete pogledati u Pravilniku o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore.

Kako se rangiraju kandidati?

Rang lista kandidata formira se na osnovu bodovnog sistema koji je definisan Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore (vidi član 11 Postupak bodovanja).

Gdje se objavljuju rang liste?

Rezultati kvalifikacionog postupka i rang lista objavljuju se na oglasnoj tabli i internet stranici  organizacione jedinice (www.ucg.ac.me/članice), odnosno samostalnog studijskog programa, sa kompletnim podacima koji su unešeni u bazu podataka za prijavljene studente Centra informacionog sistema Univerziteta.

Šta je potrebno za upis, nakon rangiranja?

Zahtjevi za dokumentacijom se mogu donekle razlikovati od organizacione jedinice do jedinice, te je potrebno pratiti obavještenja organizacionih jedinica na oglasnim tablama ili sajtu.

Dokumenta koja su potrebna za upis su ona dokumenta koja su propisana i Konkursom. Pored njih, potrebno je da kandidati:

 • ponesu Indeks, sa ispunjenom prvom stranom
 • dvije fotografije (jednu već postavljenu u Indeksu)
 • Jedan prijavni list ŠV 20 (nabavlja se u knjižari i predaje se popunjen i potpisan)

Kako se potpisuje ugovor o studiranju kao posljednji korak pri upisu? 

Brucoši koji su se na fakultet upisali elektronskim putem, elektronskim putem će potpisati i ugovor o studiranju, a u izuzetnim okolnostima  mogu se zaključiti i lično. Posljednji korak prilikom upisa, tj. potpisivanje ugovora,  rasterećuje i rad studentskih službi i studenata obaveze da ponovo dolaze u studentsku službu. Na platformi upisi.edu.me dostupno je uputstvo za elektronsko potpisivanje ugovora o studiranju koje postupno objašnjava potpisivanje ugovora o studiranju. 

Važni preduslovi za digitalno potpisivanje navedenog ugovora su

 • aktiviranje elektronske lične karte i
 • preuzimanje čitača lične karte u studentskoj službi.

Lična karta se može aktivirati preuzimanjem softvera i praćenjem uputstava na sajtu Vlade Crne Gore, koji je dostupan na stranici Vladinog sajta pod imenom Aktiviraj ličnu kartu.

Da bi olakšao ovaj postupak, Univerzitet Crne Gore je u studijskoj 2022/2023 obezbijedio za studente u besplatne čitače elektronskih ličnih karata. E-usluge po mjeri studenata razvijene su u okviru projekta „E-usluge kao odgovor na Covid19“, koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP u partnerstvu sa Ministarstvom prosvjete i Ministarstvom javne uprave. Cilj projekta je podsticanje mladih na korišćenje digitalnih servisa u interakciji sa institucijama, bez čekanja u redovima i prikupljanja dokumenata.

Koliko traju osnovne studije?

Osnovne studije traju tri godine, osim za regulisane profesije:  doktore medicine (6),stomatologije (6), farmacije (5), arhitekte (5)  i učitelje (5). 

Studijska godina podijeljena je na dva semestra koji nose po 30 ECTS kredita, odnosno ukupno 60 za godinu.

Šta je ECTS? 

ECTS je skraćenica za evropski sistem transfera kredita. Jedan ECTS odnosi se na 30 sati rada studenta potrebnih za jednu ili više sljedećih aktivnosti: kontakt nastavu, učenje, praktični rad, pripremu i odbranu samostalnih radova, polaganje kolokvijuma i ispita.

Tako osnovne studije, u zavisnosti od trajanja, mogu nositi ukupno 180 ECTS kredita, 300 i 360 ECTS  kredita.

Da li tokom studiranja student ima mogućnost međunarodne razmjene?

 Da, studenti Univerziteta imaju priliku da u toku studija pođu na razmjenu u trajanju od jednog ili dva semestra, a najviše polovinu trajanja svog studijskog programa. O mogućnostima razmjene, studenti se mogu informisati u Kancelariji za međunarodnu saradnju koja organizuje informativne dane, seminare, radionice i prezentacije programa mobilnosti i mogućnosti prijave za stipendije. Aktivni programi mobilnosti su Erasmus+, CEEPUS, Mevlana, ali i stipendije koje se nude na osnovu međudržavnih bilateralnih sporazuma.

Koju diplomu dobija student po završetku osnovnih studija i koje se zvanje stiče završetkom studija?

Bečelor je diploma koju studenti dobijaju po završetku programa trogodišnjih osnovnih studija (180 ECTS). Po završetku studijskih programa Medicine, Stomatologije i Farmacije, studentima se dodjeljuje diploma o završenim osnovnim studijama i stepen obrazovanja doktor medicine/stomatologije/farmacije.

Studentski adresar Univerziteta Crne Gore

Pronađite kontakte OVDJE.

 

 

 

 

 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.