Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Definise pojam dvostrukog , trostrukog ,povrsinskog i krivolinijskog integrala i navede njihove primjene. 2. Rjesava konkretne zadatke u kojima se trazi da izracuna visestruke, povrsinske i krivolinijske integrale . 3. Objasni i primijeni osnovne pojmove teorije polja (gradijent,divergencija.rotor) 4. Izracuna korijen i stepen kompleksnog broja i navede elementarne kompleksne funkcije. 5. Navede i primijeni teoreme o potrebnim i dovoljnim uslovima za diferencijabilnost kompleksne funkcije , Kosijevu teoremu i teoremu o ostacima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RAJKO ĆALASAN2x1
8B+14S+32P
SANJA RAŠOVIĆ-JANČIĆ3x1
8B+14S+32P

Završni ispit

Rezultati kolokvijuma

kolokvijum u 12 sati

Odlaganje časa

Rezultati - drugi rok (oba smjera)

Obrasci sa ocjenama