MJERENJE I SIMULACIJE ENERGETSKIH PROCESA


Semestar: 2
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Interpretira značaj eksperimenata u istraživačkom procesu; 2. Opiše eksperimentalnu instalaciju u Laboratoriji za Energetiku Mašinskog fakulteta; 3. Poznaje i interpretira standarde za mjerenje temperature; 4. Opiše principe rada termo-električnih uređaja za mjerenje temperature (termoparovi, termorezistori itd.) 5. Interpretiraju i izračunaju vremensku karakteristiku senzora u laboratoriji; 6. Interpretiraju i predstave metodu za izračunavanje karakteristike blende za mjerenje protoka; 7. Interpretiraju i izračunaju bilanske toplotne pumpe vazduh – voda primjenom svih mjernih uređaja na instalaciji za klimatizaciju; 9. Upoznaju se mogućnostima simulacije rada sistema i komponenti na računaru

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORIS HRNČIĆ2x1
1S+1P
MILAN ŠEKULARAC2x1
1S+1P

Literatura