TOTALNI MENADŽMENT KVALITETOM - TQM


Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Izborni
Fond: 4+0+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razumije načela poslovne izvrsnosti 2. Procjenjuje performase organizacija sa aspekta poslovne izvrsnosti 3. Vrši strukturalne izmjene u funkciji poboljšavanja organizacionih performansi 4. Radi istraživanja u funkciji izrade naučnih radova uz primjenu najsavremenijih softverskih paketa

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSANDAR VUJOVIĆ4x1
2S