MJERENJE I MJERNI SISTEMI


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student: 1. Interpretira značaj eksperimenata u istraživačkom procesu; 2. Opiše eksperimentalnu instalaciju u Laboratoriji za Energetiku Mašinskog fakulteta; 3. Poznaje i interpretira standarde za mjerenje temperature; 4. Opiše principe rada termo-električnih uređaja za mjerenje temperature (termoparovi, termorezistori , princip rada termokamere) i dr; 5. Interpretiraju i izračunaju vremensku karakteristiku senzora u laboratoriji; 6. Interpretiraju i predstave metodu za izračunavanje karakteristike blende za mjerenje protoka u sistemima KGH. Izvrše validaciju rezultata na laboratorijskoj instalaciji KGH sa istom blendom. Sprovedu samostalni proračun za određene ulazne podatke kakav se vrši u inženjerskoj praksi. 7.Interpretiraju i izračunaju bilanse toplotne pumpe vazduh – voda primjenom svih mjernih uređaja na instalaciji za klimatizaciju; 8. Definišu karakteristike ventilator-konvektora u sistemu KGH, razmjenjivača voda-vazduh i voda-freon u sistemu KGH u laboratoriji. 9. Osposobe se za mjerenje osnovnih električnih veličina koje karakterišu električno opterećenje mašine 10. Sračunaju koeficijent "COP" sistema toplotna puma-klima komora.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORIS HRNČIĆ1x1
1B
MILAN ŠEKULARAC1x1
1B
NIKOLA ŽARIĆ1x1
1B
1x1
1B