Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razumije specifičnosti prenosa signala, u zavisnosti od primijenjenog tipa medijuma za prenos 2. Objasni koncept višenivoovske realizacije komunikacionog procesa 3. Klasifikuje tipove signala koji se koriste u telekomunikacijama i funkcije najbitnijh telekomunikacionih sklopova 4. Definiše karateristike linearnih telekomunikacionih sistema i opiše njihov uticaj na prenos signala 5. Odredi spektar različitih periodičnih i aperiodičnih signala, respektivno. 6. Definiše najbitnije osobine analognih modulacionih postupaka, i predstavi šeme realizacije odgovarajućih predajnika i prijemnika 7. Analizira uticaj bijelog Gauss-ovog šuma na kvalitet prenosa signala različitim modulacionim postupcima 8. Ispravno koristi mjerne uređaje za snimanje signala u vremenskom i frekvencijskom domenu, kao i da eksperimentalno realizuje osnovne tipove primopredajnika amplitudski i frekvencijski modulisanih signala.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARKO LUČIĆ2x1
5B+12S+3P
SRETEN SIMOVIĆ2x1
5B+12S+3P