Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta student će biti sposoban da: 1. Definiše pojam elektrostatičkog polja i osnovne veličine koje ga opisuju; 2. Definiše pojam linearnog električnog kola i osnovne zakonitosti koje ga opisuju (Omov zakon, Džulov zakon, Kirhofove zakone) i riješi električno kolo jednosmjerne struje; 3. Opiše pojave u magnetnom polju i njihovu primjenu; 4. Opiše ponašanje otpornika, kalema i kondenzatora u kolu naizmjenične struje; 5. Objasni princip rada i osnovne karakteristike transformatora, asinhronih mašina i mašina jednosmjerne struje; 6. Objasni rad osnovnih elektronskih sklopova; 7. Riješi tipizirane zadatke i analizira dobijena rješenja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LUKA LAZOVIĆ2x1
6B+21S+5P
VESNA RUBEŽIĆ2x1
6B+21S+5P

Rezultati ispita

Termin ispita

Uvid u radove

Termin popravnog kolokvijuma

Rezultati kolokvijuma

Termin kolokvijuma - vrijeme

Materijal sa predavanja

Materijal sa predavanja