Senat UCG podržao inicijativu formiranja SP Hemija, određene upisne kvote za osnovne, specijalističke i master studije

Senat Univerziteta Crne Gore utvrdio je, na danas održanoj sjednici, predlog o broju studenata za upis u I godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2024/25. koji predviđa ukupno 3.186 mjesta. Dodatno, utvrđeni su i predlozi o broju studenata na postdiplomske specijalističke studije gdje je predviđeno 1.205 mjesta i dvogodišnje master studije koji predviđa 1.740 mjesta. Prilikom predlaganja broja studenata za upis na sva tri nivoa studija, Senat se rukovodio standardima kvaliteta nastave, broja nastavnog osoblja, materijalnom osnovom za realizacijom pojedinačnog studijskog programa, kao i advekatnim odnosom broja studenata i nastavnog osoblja. Predloženi broj studenata zasnovan je na predlozima vijeća univerzitetskih jedinica, dok sastavni dio ovih odluka čini i Mišljenje sa obrazloženjem Centra za unapređenje kvaliteta Univerziteta Crne Gore. Prijedlozi Senata Univerziteta Crne Gore biće dostavljeni na dalje razmatranje Upravnom odboru...

PMF i ETF u finalu


Image