Korisne informacije za odlazne studente
PRIJE MOBILNOSTI - BEFORE MOBILITY

Konkursi za prijavu za mobilnosti u okviru Erasmus+ programa objavljuju se na sajtu UCG i sajtovima fakulteta početkom svakog semestra.

Prikupljanje dokumentacije i podnošenje prijave

Za konsultacije o postupku prijavlivanja, kao i za sve potrebne informacije studenti mogu kontaktirati Kancelariju za međunarodnu saradnju i mobilnost UCG, kao i prodekane za međunarodnu saradnju/akademske koordinatore na matičnim jedinicama.

Kako se prijaviti 

Popuniti online prijavni formular koji je naveden u konkursu

Potrebnu dokumentaciju, koja je navedena u konkursu, u jednom PDF fajlu poslati prodekanu za međunarodnu saradnju do naznačenog roka. Sva dokumentacija se dostavlja u skeniranom obliku ili PDF formatu. 

 Potrebna dokumentacija:

 • Uvjerenje o prosječnoj ocjeni i prevod uvjerenja na engleski jezik
 • Kopija posljednje diplome (ukoliko je ima)

Uvjerenje o prosječnoj ocjeni studenti mogu dobiti u studentskoj službi matičnog fakulteta. Neophodno je dostaviti original dokumenta, kao prevod na engleski  jezik. Prevod nije potrebno ovjeravati pečatom sudskog tumača. Studenti master i doktorskih studija dostavljaju i kopiju diplome ili uvjerenje sa posljednjih studija.

 • Potvrdu o studiranju i prevod potvrde na engleski jezik

Potvrda o studiranju predstavlja dokaz da ste upisani na odgovarajući studijski program UCG. Dokument studenti mogu dobiti u studentskoj službi matičnog fakulteta. Pored originala dokumenta, potreban je prevod na engleski jezik. Nije neophodno da prevod bude ovjeren pečatom sudskog tumača. 

 • Dokaz o znanju engleskog jezika (najmanje B2 nivo) 

Za gotovo sve mobilnosti u okviru Erasmus+ programa neophodno je poznavanje engleskog jezika na nivou B2, kao i odgovarajući sertifikat koji dokazuje potrebno znanje engleskog jezika ili jezika nastava. 

 • CV u Europass formatu  

CV treba da bude na engleskom jeziku. Prihvatljiva forma CV-ja je EUROPASS. 

 • Motivaciono pismo na engleskom jeziku.

Studenti master studija koji se prijavljuju za istraživanje/pisanje master rada u motivacionom pismo navode temu rada i relevante podatke o svom istraživanju. 

 • Predlog Ugovora o učenju - sa prodekanom u čijoj je nadležnosti međunarodna saradnja sastaviti listu predmeta koji će se slušati na univerzitetu domaćinu.

LEARNING AGREEMENT predstavlja obavezan dokument prilikom prijave za Erasmus+ studentsku mobilnosti. Kandidati su u obavezi da se informišu o dostupnoj ponudi predmeta na univerzitetu domaćinu i shodno tome predlože spisak predmeta prodekanu za međunarodnu saradnju koji će pohađati na insitituciji domaćina. Ugovor je podložan izmjenama, ali u fazi prijave je potrebno napraviti inicijalni predlog koji mora biti potpisan od strane prodekana za međunarodnu saradnju i mobilnost

Za sva akademska pitanja studenti se mogu obratiti prodekanima za međunarodnu saradnju, prodekanu za nastavu, kao i članovima Komisije za mobilnsot na nivou fakulteta.

 • Dokumentovane vannastavne aktivnosti (ukoliko ih ima): međunarodni studentski skupovi, aktivnosti studentskih organizacija, stručna usavršavanja, pohađanje ljetnjih škola, volontiranje.

Vannastavna aktivnost se takođe boduje, te studenti koji u svojoj prijavi dokažu sertifikatima i potvrdama volontiranje, takmičenja, usavršavanja i druge aktivnosti mogu povećati šanse da budu nominovani. 

 • Skenirana kopija prve stranice pasoša

Studenti moraju voditi računu o periodu trajanja pasoše prilikom prijavljivanje zbog viziranja u slučaju da budu odabrani za mobilnosti. 

 • Izjava o dosadašnjem učešću u programima mobilnosti u kojoj je potrebno navesti - trenutni nivo i godina studija i da li je kandidat koristio Erasmus+ program mobilnosti tokom trenutnog nivoa studija i koliko puta. 
 • Ukoliko je kandidat student sa invaliditetom, dostaviti potvrdu ili naglasiti prodekanu

 

Potrebna dokumentacija za prijavljivanje se može razlikovati u zavisnosti od zahtjeva univerziteta.

Nakon uspješne prijave 

Matični fakultet sačinjava rang listu nominovanih kandidata i dostavlja Kancelariji za međunarodnu saradnju i mobilnost, koja nakon konačan spisak odabranih kandidata šalje partnerskom univerzitetu u vidu nominacionog mejla. Finalnu odluku o prihvatanju kandidata donosi Univerzitet za koji se student prijavio. Nakon selekcije na nivou fakulteta i na nivou univerziteta, nominovani student dobija mejl od univerziteta domaćina sa korisnom informacijom i zahtjevom za dostavljanje dodatne dokumentacije. Od nominovanog kandidata može se očekivati ispuni dodatne prijavne formulare ili da se registruje na onlajn platformu partnerskog univerziteta. Prilikom popunjvanja onlajn formulara veoma je važno pratiti instrukcije partnerskog univerziteta. 

Kada se odobri Ugovor o učenju LEARNING AGREEMENT od strane oba univerzieta, nominovani student dobija prihvatno pismo LETTER OF ACCEPTANCE ili INVITATION LETTER, nakon čega može smatrati da je njegova prijava prihvaćena i da može preći na sljedeće korake:

 1. Zakazivanje sastanka u ambasadi zemlje u koju odlazi u cilju odobrenja vize *informaciju o potrebnoj dokumentaciju student mogu dobiti u konzularnom odjeljenju
 2. Potpisivanje ugovora o stipendiji GRANT AGREEMENT i kupovina putnog-zdravstvenog osiguranja prema smjernicama univerziteta domaćina i ambasade
 3. Pronalazak smještaja (slanje zahtjeva univerzitetu domaćinu za boravak u domu, ili zahtjev za više informacija o mogućnosti smještaja za dolazne studente)
 4. Nakon odobrene vize, potpisanog Ugovora o učenju i poslate sve neophodne dokumentacije student pristupa kupovini avionskih/autobuskih/voznih karata (neophodno je čuvati račune i karte)
 5. Prije samog odlaska Kancelarija za međunarodnu saradnju i mobilnost organizuje PRE-DEPARTURE DAY za sve odlazne studente - događaj koji služi da studenti dobiju više informacija i korisnih savjeta
 6. Sa sobom studenti nose sva potrebna dokumenta, kao i neophodne originale

Od prvog primljenog mejla studentima se striktno savjetuje da sve nedoumice rješavaju tako što će se obratiti Kancelariji za međunarodnu saradnju i mobilnost.

TOKOM MOBILNOSTI – DURING MOBILITY

Po dolasku na Univerzitet domaćina studenti su u obavezi da se jave Kancelariji za međunarodnu saradnju datog univerziteta i zakažu sastanak gdje će dobiti više informacija i obaviti administrativnu proceduru.

Pohađanje nastave i obavljanje akademskih obaveza je obavezno. U suprotnom, ukoliko student ne prisustvuje predavanjima i ne polaže predmete, koje je prijavio u Ugovoru o učenju, obavezuje se Ugovorom o stipendiji GRANT AGREEMENT da mora vratiti dio ili čitav iznos stipendije.

Svaka mobilnost ima tačno preciziran period trajanja i od studenta se očekuje da realizuje cjelokupan boravak koji je naveden u zvaničnoj dokumentaciji. U slučaju da student iz određenih razloga treba da napusti zemlju boravka, u obavezi je da o tome obavijesti Kancelariju za međunarodnu saradnju univerziteta domaćina.

ESN – ERASMUS STUDENTSKA MREŽA          

Studentima se preporučuje da se prije odlaska informišu o postojanju ESN-a u gradu gdje se nalazi univerzitet domaćin ili neke druge studentske mreže koja pruža podršku dolaznim studentima.

NAKON MOBILNOST - AFTER MOBILITY

Nakon obavljene mobilosti, student dobija potvrdu o završenoj mobilnosti kao i prepis ocjena TRANSCRIPT OF RECORDS koji dostavlja prodekanu za međunarodnu saradnju uz pismeni zahtjev-mejl za priznavanje stečenih ocjena na vijeću fakulteta.

Nakon priznavanja ocjena prodekan za međunarodnu saradnju dostavlja potpisan formular o priznavanju koji Kancelarija dalje prosljeđuje univerzitetu domaćinu.

LEARNING AGREEMENT (Ugovor o učenju)                             

Ugovor o  učenju može se mijenjati samo uz saglasnost svih potpisnika, a izmjene i dopune moraju biti u pisanom obliku, registrovane najkasnije pet nedjelja nakon dolaska studenta u instituciju domaćina.

Nakon završetka mobilnosti, student je obavezan da, najkasnije u roku od 45 dana, prodekanu za međunarodnu saradnju matične jedinice, odnosno prodekanu u čijoj je nadležnosti međunarodna mobilnost, dostavi prepis ocjena sa institucije domaćina.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.