Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2017. godina, XXV sjednica V saziva Senata Univerziteta Crne Gore

 Predsjednik Senata, prof. Radmila Vojvodić, rektor

XXV sjednica V saziva Senata zakazana je za srijedu 20. septembar 2017. godine, sa početkom u 10 časova.

Mjesto održavanja sjednice :Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXV sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XXI sjednice V saziva Senata od 05.07.2017. godine [download]
 Zapisnik sa XXII sjednice V Senata od 12.07.2017. godine [download]
 Zapisnik sa XXIII sjednice V Senata od 21.07.2017. godine [download]
 Zapisnik sa XXIV sjednice Senata od 24.07.2017.godine [download]
 Konstatovanje prestanka članstva i verifikacija mandata članu Senata-predstavniku Filozofskog fakulteta [download]
 Konstatovanje prestanka članstva i verifikacija mandata članu Senata-predstavniku Studentskog parlamenta UCG [download]
 
1. Verifikacija upisa na osnovne studije na Univerzitetu Crne Gore, za studijsku 2017/18. godinu (Izvještaj Centralne komisije za upis) [download]
 
2. Realizacija Javnog oglasa Univerziteta Crne Gore za angažovanje u nastavi za studijsku 2017/18. godinu od 12.07.2017 godine 
 Tabelarni pregled prijavljenih i predloženih kandidata po Javnom oglasu Univerziteta Crne Gore za angažovanje u nastavi za studijsku 2017/18. godinu od 12.07.2017. godine [download]
 Prijedlozi vijeća organizacionih jedinica i izvještaji stručnih komisija po Javnom oglasu za angažovanje u nastavi za studijsku 2017/18. godinu po Javnom oglasu od 12.07.2017. godine [download]
 Prigovor mr Jelene Jovanović Nikolić na odluku Vijeća Muzičke akademije za angažovanje po Javnom oglasu UCG [download]
 Prigovor mr Mijata Božovića na odluku Vijeća Medicinskog fakulteta za angažovanje po Javnom oglasu UCG [download]
 Prigovor prof. dr Drage Bojović na odluku Filološkog fakulteta u vezi sa realizacijom Internog oglasa Univerziteta [download]
 
3. Organizacija nastave za studijsku 2017/18. godinu 
 Mišljenje Centra za studije i kontrolu kvaliteta o planovima organizacije nastave na master studijama za studijsku 2017/18. godinu [download]
 Prijedlog organizacije nastave na master studijama-Arhitektonski fakultet [download]
 Prijedlog organizacije nastave na master studijama-Biotehnički fakultet [download]
 Prijedlog organizacije nastave na master studijama-Fakultet političkih nauka [download]
 Prijedlog organizacije nastave na master studijama-Fakultet dramskih umjetnosti [download]
 Prijedlog organizacije nastave na master studijama-Fakultet likovnih umjetnosti [download]
 Prijedlog organizacije nastave na master studijama-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Prijedlog organizacije nastave na master studijama-Fakultet za turizam i hotelijerstvo [download]
 Prijedlog organizacije nastave na master studijama-Filološki fakultet [download]
 Prijedlog organizacije nastave na master studijama- Filozofski fakultet [download]
 Prijedlog organizacije nastave na master studijama-Muzička akademija [download]
 Prijedlog organizacije nastave na master studijama-Pomorski fakultet [download]
 Prijedlog organizacije nastave na master studijama-Mašinski fakultet [download]
 Prijedlog organizacije nastave na master studijama-MTF [download]
 Prijedlog organizacije nastave na master studijama-Pravni fakultet [download]
 Prijedlog organiazacije nastave na master studijama-Prirodno-matematički fakultet [download]
 Prijedlog organizacije nastave na master studijama-Građevinski fakultet [download]
 Prijedlog organizacije nastave na master studijama-Ekonomski fakultet [download]
 Misljenje Odbora za doktorske studije o planovima organizacije nastave na doktorskim studijama za studijsku 2017/18. godinu [download]
 Prijedlog organizacije nastave na doktorskim studijama-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Prijedlog organizacije nastave na doktorskim studijama-Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog organizacije nastave na doktorskim studijama-Mašinski fakultet [download]
 Prijedlog organizacije nastave na doktorskim studijama-Građevinski fakultet [download]
 Prijedlog organizacije nastave na doktorskim studijama-Filološki fakultet [download]
 Prijedlog organizacije nastave na doktorskim studijama-Pravni fakultet [download]
 Prijedlog organizacije nastave na doktorskim studijama-Fakultet političkih nauka [download]
 Prijedlog organizacije nastave na doktorskim studijama-Pomorski fakultet [download]
 Informacija Centra za studije i kontrolu kvaliteta o organizaciji nastave na osnovnim studijama [download]
 Odluka Senata i Vijeća Medicinskog fakulteta o usvajanju plana organizacije nastave za studijsku 2017/18 godinu [download]
 Odluka Senata i Vijeća Medicinskog fakulteta o usvajanju planova i programa praktične nastave [download]
 Izvještaj Radne grupe za izmjene u realizaciji nastave na akreditovanom studijskom programu Visoka medicinska škola na Medicinskom fakultetu [download]
 Prijedlog izmjena organizacije nastave na osnovnim studijama - Pravni fakultet [download]
 Prijedlog Vijeca Fakulteta za sport i fizicko vaspitanje [download]
 
4. Prijedlog broja studenata za upis na master studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2017/18. godinu 
 Mišljenje Centra za studije i kontrolu kvaliteta o broju studenata za upis na master studije za studijsku 2017/18. godinu [download]
 Tabelarni pregled prijedloga organizacionih jedinica o broju studenata za upis na master studije za studijsku 2017/18. godinu [download]
 Posebno obrazloženje organizacionih jedinica o prijedlogu broja studenata za upis na master studije za studijsku 2017/18. godinu [download]
 Prijedlozi organizacionih jedinica o broju studenata za upis na master studije [download]
 
5. Prijedlog broja studenata za upis na doktorske studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2017/18. godinu 
 Prijedlog Odbora za doktorske studije sa tabelarnim pregledom broja studenata za upis na doktorske studije za studijsku 2017/18. godinu [download]
 Prijedlozi organizacionih jedinica o broju studenata za upis na doktroske studije [download]
 
6. Zahtjevi za angažovanje na drugim visokoobrazovnim ustanovama van Crne Gore 
 Zahtjev - prof.dr Slobodan Đukanović [download]
 Zahtjev - prof.dr Saša Mujović [download]
 Zahtjev- prof.dr Velimir Rakočević [download]
 Zahtjev- prof.dr Ranko Mujović [download]
 Zahtjev- prof.dr Jelica Stojanović [download]
 
7. Prijedlog za izdvanje diplome bechelor [download]
 
8. Zahtjev Pomorskog fakulteta za odlaganje početka studijske godine [download]
 
9. Razno