Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2017. godina, XXX SJEDNICA V SAZIVA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

 XXX sjednica V saziva Senata 07-08. decembar 2017. godine

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXX sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 - Usvajanje Zapisnika sa XXVIII sjednice V saziva Senata održane 06. novembra 2017. godine [download]
 - Usvajanje Zapisnika sa XXIX sjednice V saziva Senata održane 24. novembra 2017. godine [download]
 - Verifikacija mandata i konstatovanje prestanka članstva u Senatu Univerziteta Crne Gore: 
 - Verifikacija mandata prof. dr Danilu Nikoliću, po osnovu funkcije rektora Univerziteta Crne Gore [download]
 - Verifikacija mandata prof. dr Đurđici Perović, po osnovu funkcije prorektora Unverziteta Crne Gore i konstatovanje prestanka članstva u Senatu, kao predstavniku Fakulteta za turizam i hotelijerstvo [download]
 - Verifikacija mandata prof. dr Ireni Orović po osnovu funkcije prorektora Univerziteta Crne Gore [download]
 - Verifikacija mandata novom članu Senata-predstavniku Pomorskog fakulteta Kotor, doc dr Špiru Ivoševiću [download]
 - Verifikacija mandata novom članu Senata-predstavniku Fakulteta za turizam i hotelijerstvo, doc. dr Sanji Peković [download]
 
1. Verifikacija upisa u II upisnom roku na magistarske studije na Univerzitetu Crne Gore, za studijsku 2017/18. godinu 
 Prijedlog Odluke o verifikaciji upisa u II upisnom roku na magistarske studije, sa misljenjem Centra za studije i kontrolu kvaliteta , odlukama organizacionih jedinica o upisu i izvjestajima komisija za upis [download]
 
2. Izdavačka djelatnost 
 Prijedlog odluke u vezi sa izdavačkom djelatnošću sa pratećom dokumentacijom [download]
 
3. Prijedlog za izdavanje diplome bachelor studentu Pravnog fakulteta [download]
 
4. Zahtjev za angažovanje na drugim visokoobrazovnim ustanovama-prof. dr Snježane Hrnčić na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci [download]