Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2018. godina, XXXIV SJEDNICA V SAZIVA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

XXXIV SJEDNICA V SAZIVA SENATA 12.-13.02.2017. GODINE

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXXIV sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 
1. Prijedlog odluke za izmjene u organizaciji nastave za ljetnji semestar studijske 2017/18 godini - Prijedlozi Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje br. 210 i 211 od 06.02.2018. godine [download]
 
2. Prijedlog odluke o dopuni odluke o određivanju nastavne baze Medicinskog fakulteta, po prijedlogu Vijeća Medicinskog fakulteta za izmjenu odluke Senata o određivanju nastavne baze Medicinskog fakulteta br.03-1212 od 04.05.2017. godine [download]
 
3. 3.Informacija članovima Senata na uvid: 
 -Dopis rektora br. 01-71/1 od 07.02.2018.godine upućen dekanima i direktorima vezano za sprovođenje postupka nagrađivanja publikovanja radova u naučnim časopisima i citiranim bazama i vezano za primjenu Mjerila za izbor u akademska i naučna zvanja iz 2004.godine i dopis Naučnog odbora [download]
 -Dopis rektora upućen dekanima vezano za primjenu člana 38 Pravila doktorskih studija br.01-421/1 od 07.02.2018.godine i dopis Centra za doskorske studije [download]