Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2018. godina, XXXVI SJEDNICA V SAZIVA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

Predsjednik Senata, prof. dr Danilo Nikolić, rektor

XXXV sjednica V saziva Senata zakazana je za ponedjeljak 05 mart 2018. godine, sa počekom u 12 časova

Mjesto održavanja sjednice: Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXXVI sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Konstatovanje prestanka članstva i verifikacija mandata članovima Vijeća za društvene nauke -predstavnicima Istorijskog instituta [download]
 Usvajanje Zapisnika sa XXXV sjednice V Senata sa sjednice od 27.02-01.03.2018. godine [download]
 Usvajanje Zapisnika sa XXXIV sjednice Senata od 12.02-13.02.2018. godine [download]
 Usvajanje Zapisnika sa XXXIII sjednice Senata od 21-22.01. 2018. godine [download]
 
1. Razmatranje ranije odloženog referata za izbor u akademsko zvanje iz Biltena UCG 411/17 (Filološki fakultet) i referata za izbor u akademska zvanja iz Biltena UCG br. 413/17 i Biltena br. 416/17 
 Bilten 411: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Engleski jezik-Prevođenje na Filološkom fakultetu i na nematičnim fakultetima [download]
 Bilten 413: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast: Međunarodni odnosi i diplomatija na Fakultetu političkih nauka [download]
 Bilten 413: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Komparativna politika i političko komuniciranje na Fakultetu političkih nauka [download]
 Bilten 413:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast: Drumski saobraćaj na Mašinskom fakultetu [download]
 Bilten 416: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Francuska književnost na Filološkom fakultetu [download]
 Bilten 416: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast: Politički sistemi na Fakultetu političkih nauka [download]
 Bilten 416: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblasti Finansije i Računovodstvo i revizija [download]
 
2. Imenovanje komisija 
 Prijedlog komisije-PMF-oblast Zoologija kičmenja-kandidat doc. dr Dragana Milošević [download]
 Prijedlog Komisije-PMF- za oblast Fiziologija životinja i humana genetika-kandidat prof. dr Andrej Perović [download]
 Prijedlog Komisije-PMF-za oblast Ihtiologija i konzervaciona biologija-kandidat doc. dr Danilo Mrdak [download]
 Prijedlog Komisije-Muzička akademija– za oblast Hor i horsko dirigovanje-kandidat mr Aleksandra Knežević [download]
 Prijedlog Komisije-Muzička akademija–za oblast Gudački instrumenti kandidat-mr Vujadin Krivokapić [download]
 Prijedlog Komisije-Fakultet likovnih umjetnosti, za oblast Grafika -kandidati doc. mr Vesna Bošković, mr Admir Bambur i mr Igor Rakočević [download]
 Prijedlog komisije-Fakultet likovnih umjetnosti, za oblast Slikarstvo-kandidat dr Milena Jovićević [download]
 Prijedlog Komisije-Filološki fakultet-za oblast Anglistika-engleski jezik-kandidat prof. dr Nataša Kostić [download]
 Prijedlog Komisije-Arhitektonski fakultet –za oblast Arhitektonsko projektovanje-kandidat doc. dr Veljko Radulović [download]
 Prijedlog Komisije-Filološki fakultet- za oblast Romanistika-Francuski jezik i civilizacija-kandidat prof. dr Dragan Bogojević [download]
 Prijedlog komisije-Pravni fakultet, za Međunarodno-pravnu oblast-kandidat prof. dr Ivana Jelić [download]
 Prijedlog komisije-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, za oblast Sportske nauke (Skijanje, Metodologija u sportu) -kandidat prof. dr Rašid Hadžić [download]
 Prijedlog komisija za inauguraciona predavanja [download]
 
3. Doktorske disertacije (imenovanje mentora, ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije- Uglješa Urošević-ETF [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Bojana Femić-Ekonomski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije-Anđela Draganić-ETF [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije-Sidita Duli-ETF [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije-Snežana Vujošević-ETF [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije-Bogić Gligorović-PMF [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije-Ivana Bošković-PMF [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije-Maja Sekulović-Filološki fakultet [download]
 Prijedlog za izmjenu člana komisije za cijenu polaznih istraživanja i podobosti teme i kandidata-mr Novak Adžić-Filozofski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora- mr Izedin Mehmeti-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-Vladimir Prelević-Medicinski fakultet [download]
 
4. Prijedlozi za dodjelu zvanja profesor emeritus 
 -Prijedlog Vijeća Građevinskog fakulteta za dodjelu zvanja profesor emeritus prof. dr Radenku Pejoviću [download]
 -Prijedlog Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta za dodjelu zvanja profesor emeritus prof. dr Milojici Jacimoviću [download]
 -Prijedlog Vijeća Fakulteta likovnih umjetnosti za dodjelu zvanja profesor emeritus prof. mr Draganu Karadžiću [download]
 
5. Prijedlozi za odobravanje mentorske nastave 
 Prijedlog Muzičke akademije [download]
 Prijedlog Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Prijedlog Pomorskog fakulteta [download]
 Prijedlog Fakulteta političkih nauka [download]
 Prijedlog Ekonomskog fakulteta [download]
 Prijedlog odluke Senata o odobravanju mentorske nastave na postdiplomskim studijama [download]
 
6. Izmjene u organizaciji nastave u ljetnjem semestru studijske 2017/18. godine 
 Prijedlog Vijeća Pravnog fakulteta [download]
 Prijedlog Vijeća Filozofskog fakulteta [download]
 
7. Informacije i pitanja