Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2018. godina, XXXIX SJEDNICA V SAZIVA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

 Predsjednik Senata, prof. dr Danilo Nikolić, rektor

XXXIX sjednica V saziva Senata zakazana je za srijedu 06. jun 2018. godine sa počekom u 12 časova.

Mjesto održavanja sjednice:Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XXXIX sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Usvajanje Zapisnika sa XXXVIII sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 
1. Imenovanje komisija 
 Prijedlog komisije-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, za oblast Sportske nauke-grupa predmeta (Antropologija tjelesnog vježbanja i sporta, Liderstvo u sportu i Društveni odnosi u sportu)-kandidat doc. dr Stevo Popović [download]
 Prijedlog komisije-Filozofski fakultet, za oblast Sociokulturna antropologija i komunikologija-kandidat prof. dr Lidija Vujačić [download]
 Prijedlog komisije-Filozofski fakultet, za oblast Istorija filozofije-kandidat prof. dr Drago Perović [download]
 
2. Doktorske disertacije (imenovanje mentora, ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Sidita Duli-Elektrotehnički fakultet [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Anđela Draganić-ETF [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-Mr Ivana Bošković -PMF [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije-Jelena Stijepčević -Pomorski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-mr Slađana Kavarić-Filozofski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-mr Martina Bojaj Ekonomski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-mr Milica Muhadinović-Ekonomski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-mr Aleksandra Jovanović-Pravni fakultet [download]
 Prijedlog za imenovonje mentora i komentora-mr Jeton Havoli-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-Svetlana Ognjenović-Mašinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-mr Radisav Brđanin-Mašinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-mr Marinko Račić-Mašinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-mr Fejzaj Burim-Mašinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-mr Darko Skupnjak-Mašinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenivanje mentora-Marija Abramović-Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za promjenu mentora-mr Jelena Dakić-PMF [download]
 
3. Organizacija nastave za studijsku 2018/19. godinu 
 Prijedlog plana organizacije nastave Vijeća Arhitektonskog fakulteta [download]
 Prijedlog plana organizacije nastave vijeća Biotehničkog fakulteta [download]
 Prijedlog plana organizacije nastave vijeća Građevinskog fakulteta [download]
 Prijedlog plana organizacije nastave vijeća Ekonomskog fakulteta [download]
 Prijedlog plana organizacije nastave vijeća Elektrotehničkog fakulteta [download]
 Prijedlog plana organizacije nastave Vijeća Medicinskog fakulteta [download]
 Prijedlog plana organizacije nastave Vijeća Mašinskog fakulteta [download]
 Prijedlog plana organizacije nastave Vijeća Metalurško-tehnološkog fakulteta [download]
 Prijedlog plana organizacije nastave vijeća Muzičke akademije [download]
 Prijedlog plana organizacije nastave Vijeća Pomorskog fakulteta [download]
 Prijedlog plana organizacije nastave Vijeća Pravnog fakulteta [download]
 Prijedlog plana organizacije nastave Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta [download]
 Prijedlog plana organizacije nastave Vijeća Fakulteta političkih nauka [download]
 Prijedlog plana organizacije nastave vijeća Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Prijedlog plana organizacije nastave vijeća Fakulteta za turizam i hotelijerstvo [download]
 Prijedlog plana organizacije nastave vijeća Fakulteta likovnih umjetnosti [download]
 Prijedlog plana organizacije nastave vijeća Fakulteta dramskih umjetnosti [download]
 Prijedlog plana organizacije nastave vijeća Filozofskog fakulteta [download]
 Priedlog plana organizacije nastave Vijeća Filološkog fakulteta [download]
 Tabelarni pregled predmeta za Interni oglas [download]
 Prijedlog Odluke o raspisivanju Internog oglasa [download]
 
4. Prijedlog izmjena u organizaciji nastave za studijsku 2017/18. godinu 
 Prijedlog Vijeća Elektrotehničkog fakulteta [download]
 
5. Prijedlog izmjene nastavnog plana (broja časova predavanja i vježbi) na osnovnom akademkom i postdiplomskom magistarskom studijskom programu Fizička kultura na Fakultetu za sport i Fizičko vaspitanje 
 Prijedlog Vijeća Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje i mišljenje Centra za studije i kontrolu kvaliteta UCG [download]
 
6. Prijedlozi jedinica za izdavanje diplome bachelor 
 Prijedlog Vijeća Mašinskog fakulteta [download]
 Prijedlog Vijeća Pravnog fakulteta [download]