Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2018. godina, XL SJEDNICA V SAZIVA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

 Predsjednik Senata, prof. dr Danilo Nikolić, rektor

XL sjednica V saziva Senata UCG zakazana je za utorak, 03. jul 2018. godine, sa počekom u 12 časova.

Mjesto održavanje sjednice: Sala Senata u Zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

 

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XL sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Usvajanje Zapisnika sa XXXIX sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gore od 06.06.2018. godidne [download]
 Konstatovanje prestanka mandata i verifikacija članstva novom članu Senata-predstavniku studenata [download]
 
1. Razmatranjereferata iz Biltena UCG br. 430/18, Biltena br. 431/18 i Biltena br. 432/18 i ranije odloženog referata za izbor u akademsko zvanje iz Biltena UCG 423/18 (Fakultet dramskih umjetnosti) 
 Bilten 430:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast:Južnoslovenska književnost na Filološkom fakultetu [download]
 Bilten 430:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast:Anglistika-Engleski jezik na Filološkom fakultetu [download]
 Bilten 430:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast: Arhitektonsko projektovanje na Arhitektonskom fakultetu [download]
 Bilten 430:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast:Ihtiologija i konzervaciona biologija na Prirodno-matematičkom fakultetu [download]
 Bilten 430:Referat za izbor u naučno zvanje za oblast:Ihtioplankton i marinokultura [download]
 Bilten 431:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast: Zoologija kičmenjaka na Prirodno-matematičkom fakultetu [download]
 Bilten 432:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast: Pomorske nauke na Pomorskom fakultetu [download]
 Bilten 423:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast: Pozorišna produkcija na Fakultetu dramskih umjetnosti [download]
 
2. Imenovanje komisija 
 Prijedlog komisije-Mašinski fakultet, za oblast Termodinamika, kandidat dr Milan Šekularac [download]
 Prijedlog komisije-Prirodno-matematički fakultet, Numerička analiza-kandidatknjia, prof. dr Vanja Vukoslavčević [download]
 Prijedlog Komisije-Filološki fakultet, za oblast Romanistika-Francuski jezik (matične/nematične studije)-kandidatkinja Jasminka Tatar Anđelić [download]
 Prijedlog komisije-Filološki fakultet, za oblast Anglistika-Engleski jezik i književnost-kandidatkinja Vesna Bratić [download]
 Prijedlog komisije-Ekonomski fakultet, za oblast Računovodstvo i revizija-kandidat doc. dr Ana Lalević-Filipović [download]
 Prijedlog komisija -inauguraciona predavanja [download]
 Pirjedlog komisije-pristupna predavanja [download]
 
3. Doktorske disertacije (imenovanje mentora, ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije- Snežana Vujošević-ETF [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije- Fitim Arifi-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje- [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije-Jovana Marojević-Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije-Bahri Gjinovci-Fakultet za sport i fizičko vapsitanje [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije-Malsor Gjonbalaj-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme -mr Željka Beljkaš -Građevinski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme -mr Sanja Čalović-Nenezić-Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme -mr Nikoleta Sjekoloća-Medicisnki fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata-mr Milena Radonjić-EkonomsKi fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-mr Novak Adžić-Filozofski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-Milena Vukotić-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-Gordana Boljević-Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora -Tijana Mićović-Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-Zorica Popović-Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-Enisa Kujundžić-Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-Biljana Mićković-Filozofski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-mr Marija Bubanja-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 
4. Realizacija Internog oglasa Univerziteta Crne Gore od 07.06.2018. godine razmatranje prijedloga vijeća organizacionih jedinica po Internom oglasu) 
 Tabelarni pregled prijavljenih i predloženih kandidata po Internom oglasu Univerziteta Crne Gore za angažovanje u nastavi za studijsku 2018/19. godinu od 06.06.2018. godine [download]
 Prijedlozi organizacionih jedinica po Internom oglasu [download]
 Prijedlog odluke Senata po Internom oglasu od 07.06.2018. godine [download]
 
5. Prijedlog broja studenata za upis na postdiplomske specijalističke studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2018/19 godinu 
 Tabelarni pregled prijedloga broja studenata za upis na postdiplomske specijalističke studije [download]
 Prijedlozi organizacionih jedinica o broju studenata za upis na postdiplomske specijalističke studije [download]
 
6. Prijedlog nastavne baze Medicinskog fakulteta [download]
 
7. Prijedlozi jedinica za izdavanje diplome bachelor 
 Prijedlog Mašinskog fakulteta [download]
 
8. Prijedlozi za upis dodatnog broja studenata za upis 
 Prijedlog Vijeća Medicinskog fakulteta za upis dodatnog broja studenata [download]
 Zahtjev Arhitektonskog fakulteta [download]
 
9. Zahtjevi Studentskog parlamenta 
 Zahtjev Studenskog parlamenta u vezi septembarskog ispitnog roka [download]
 Zahtjev Studentskog parlamenta u vezi molbe studenta za prepis [download]