Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2018. godina, XLVII Sjednica V saziva Senata UCG

Predsjednik Senata prof. dr Danilo Nikolić, rektor 

XLVII sjednica V saziva Senata zakazana je za utorak 09. oktobar 2018. godine. sa počekom u 12 časova

Mjesto održavanje sjednice:Sala Senata u Zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Usvajanje Zapisnika sa XLVI sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Usvajanje Zapisnika sa XLV sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Usvajanje Zapisnika sa XLIV sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Usvajanje Zapisnika sa XLIII sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 -Verifikacija mandata u Senatu prof. dr Nataši Kostić po osnovu funkcije prorektora Univerziteta Crne Gore [download]
 -Verifikacija mandata u Senatu prof. dr Borisu Vukićeviću po osnovu funkcije prorektora Univerziteta Crne Gore [download]
 Konstatovanje prestanka članstva i verifikacija mandata članovima Senata-predstavnicima studenata [download]
 Dnevni red XLVII sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 
1. Razmatranje referata za izbor u akademska i naučna zvanja po Biltenu br. 436, Biltenu br. 435, Bitenu br.433, Biltenu br. 432, Biltenu br. 431, Biltenu br. 430 i Biltenu br. 425 
 Bilten br.436:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast: Sportske nauke (Antropologija tjelesnog vježbanja i sporta, Liderstvo u sportu i Društveni odnosi u sportu) na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Biten br.435:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast: Sportske nauke (Skijanje, Metodologija u sportu) na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Bilten br. 433:Referat za izbor u naučno zvanje za oblast Morsko ribarstvo na Institu za biologiju mora, [download]
 Bilten br. 433:Referat za izbor u naučno zvanje za oblast Hemija mora na Institutu za biologiju mora [download]
 Bilten br. 433:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Vjerovatnoća i statistika sa primjenama na Prirodno-matematičkom fakultetu i na nematičnim fakultetima [download]
 Bilten br. 433: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Gudački instrumenti na Muzičkoj akademiji [download]
 Bilten br. 433:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast: Grafika na Fakultetu likovnih umjetnosti, kandidati doc. mr Vesna Bošković, mr Admir Bambur i mr Igor Rakčević [download]
 Bilten br. 433:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast: Slikarstvo na Fakultetu likovnih umjetnosti [download]
 Bilten br. 432:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast: Fiziologija životinja i Humana genetika na Prirodno-matematičkom fakultetu [download]
 Billten br.431:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast: Građevinska mehanika i konstrukcije [download]
 Bilten br. 431: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast: Betonske i zidane konstrukcije i zemljotresno inženjerstvo [download]
 Bilten br. 430:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast: Telekomunikacije na Elektrotehničkom fakultetu [download]
 Bilten br. 430:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast:Romanistika-francuska književnost i civilizacija na Filološkom fakultetu [download]
 Bilten 425:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast: Građevinarstvo-opšte discipline na Građevinskom fakultetu [download]
 Bilten 425:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast: Hidrotehnika na Građevinskom fakultetu [download]
 Bilten 425:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast: Saobraćajnice na Građevinskom fakultetu [download]
 
2. Imenovanje komisija 
 Prijedlog komisije-Filozofski fakultet, za oblast Fizička geografija i GIS-kandidat doc. dr Gojko Nikolić [download]
 Prijedlog Komsije-Filozofski fakultet, za oblast Filozofska logika, kandidat doc. dr Vladimir Drekalović [download]
 Prijedlog komisije-Mašinski fakultet, za oblast Termotehnika, kandidat dr Esad Tombarević [download]
 Prijedlog komisije-Elektrotehnički fakultet, za oblast Teorijska elektrotehnika, kandidatkinja doc. dr Vesna Rubežić [download]
 Prijedlog komisije-Elektrotehnički fakultet, za oblast Elektronika, kandidat doc. dr Neđeljko Lekić [download]
 Prijedlog komisije-Elektrotehnički fakultet, za oblast Električne mašine i pogoni, kandidat dr Martin Ćalasan [download]
 Prijedlog komisije-Muzička akademija, za oblast Gitara, kandidat doc. mr Danijel Cerović [download]
 Prijedlog komisije-Institut za biologiju mora, za oblast Morsko ribarstvo, kandidat dr Mirko Đurović [download]
 Prijedlog komisije-Prirodno-matematički fakultet, za oblast Matematika-kandidatkinja prof. dr Sanja Jančić-Rašović [download]
 Prijedlog komisije-Prirodno-matematički fakultet, za oblasti Botanika i Ekologija-kandidatkinja prof. dr Jelena Rakočević [download]
 Prijedog komisije, Ekonomski fakultet, za oblast Finansije, kandidatkinja doc. dr Milijana Novović Burić [download]
 Prijedlog Komisije, Ekonomski fakultet, za oblast Mikroekonomija, kandidatkinja doc. dr Zdenka Dragašević [download]
 Prijedlog Komisije-Biotehnički fakultet, za oblast Agrekonomija, kandidatkinja prof. dr Aleksandra Despotović [download]
 
3. Doktorske disertacije (imenovanje mentora, ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije- mr Fitim Arifi-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije- mr Bahri Gjinovci-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-mr Malsor Gjonbalaj-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije-Fakultet političkih nauka-mr Jelisaveta Blagojević [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije- Fakultet političkih nauka-mr Ena Grbović [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata-mr Aleksandra Jovanović-Pravni fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata-mr Slađana Kavarić-Filozofski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-Fakultet političkih nauka-mr Almedina Vukić [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-Fakultet političkih nauka-mr Marko Savić [download]
 Prijedlog za imenivanje mentora-Prirodno-matematički-mr Milica Kankaraš [download]
 
4. Verifikacija odluka o upisu na postdiplomske specijalističke studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2018/19. godinu [download]
 
5. Prijedlog Plana Izdavačke djelatnosti za 2018. godinu [download]
 
6. Prijedlog nastavne baze Medicinskog fakulteta [download]
 
7. Prijedlog Vijeća Fakulteta političkih nauka za izmjenu broja kredita na studijskim programima Socijalna politika i socijalni rad i Politikologija-Međunarodni odnosi [download]
 
8. Organizacija nastave za studijsku 2018/19. godinu 
 Prijedlog Vijeća Fakulteta likovnih umjetnosti [download]
 Prijedlog Vijeća Fakulteta političkih nauka [download]
 Prijedlog vijeća Ekonomskog fakulteta [download]
 Prijedlog Vijeća Medicinskog fakulteta [download]
 
9. Prijedlozi planova organizacije nastave na magistarskim studijama za studijsku 2018/19. godinu 
 Prijedlog plana organizacije nastave na magistarskim studijama Vijeća Arhitektonskog fakulteta [download]
 Prijedlog plana organizacije nastave na magistarskim studijama Vijeća Biotehničkog fakulteta [download]
 Prijedlog organizacije nastave na magistarskim studijama Vijeća Ekonomskog fakulteta [download]
 Prijedlog plana organizacije nastave na magistarskim studijama Vijeća Fakulteta dramskih umjetnosti [download]
 Prijedlog plana organizacije nastave na magistarskim studijama Vijeća Filološkog fakulteta [download]
 Prijedlog plana organizacije nastave na magistarskim studijama Vijeća Fakulteta likovnih umjetnosti [download]
 Prijedlog plana organizacije nastave na magistarskim studijama Vijeća Fakulteta političkih nauka [download]
 Prijedlog plana organizacije nastave na magistarskim studijama Vijeća Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Prijedlog plana organizacije nastave na magistarskim studijama Vijeća Fakulteta za turizam i hotelijerstvo [download]
 Prijedlog plana organizacije nastave na magistarskim studijama Vijeća Građevinskog fakulteta [download]
 Prijedlog plana organizacije nastave na magistatskim studijama vijeća Mašinskog fakulteta [download]
 Prijedlog plana organizacije nastave na magistarskim studijama Vijeća Metalurško-tehnološkog fakulteta [download]
 Prijedlog plana organizacije nastave na magistarskim studijama Vijeća Muzičke akademije [download]
 Prijedlog plana organizacije nastave na magistarskim studijama Vijeća Pomorskog fakulteta [download]
 Prijedlog organizacije nastave na magistarskim studijama Vijeća Pravnog fakulteta [download]
 Prijedlog organizacije nastave na magistarskim studijama Vijeća Elektrotehničkog fakulteta [download]
 Prijedlog organizacije nastave na magistarskim studijama Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta [download]
 Prijedlog organizacije nastave na magistarskim studijama Vijeća Filozofskog fakulteta [download]
 Misljenje Centra za studije i kontrolu kvaliteta Univerziteta Crne Gore [download]
 
10. Informacije i pitanja