Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2018. godina, XLVIII Sjednica V saziva Senata UCG

 Predsjednik Senata, prof dr Danilo Nikolić, rektor

XLVIII sjednica V saziva Senata zakazana je za utorak 20. novembar 2018. sa početkom u 12 časova.

Mjesto održavanja sjednice: Sala Senata u zgradi Rektorata, podgorica , Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XLVIII sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa XLVII sjednice V Senata od 09.10.2018. godine [download]
 Zapisnik sa elektronske sjednice Senata od 15. do 16. novembra 2018. godine [download]
 
1. Razmatranje referata iz Biltena 433/18 (Pravni fakultet) i referata iz Biltena br. 436/18 (Muzička akademija) 
 Bilten br. 433:Referat za izbor u akademsko zvanje za Međunarodnopravnu oblast na Pravnom fakultetu [download]
 Bilten br. 436:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Hor i horsko dirigovanje na Muzičkoj akademiji [download]
 
2. Imenovanje komisija 
 Prijedlog komisije-Medicinski fakultet, za oblast Porodična medicina -kandidatkinja prof. dr Ljiljana Cvejanov Kezunović [download]
 Prijedlog Komisije, Medicinski fakultet, za oblast Ginekologija i akušerstvo-kandidatkinja prof.dr Snežana Crnogorac [download]
 Prijedlog Komisije, Medicinski fakultet, za oblast Morfološka grupa bazičnih predmeta-kandidatkinja doc. dr Ljiljana Vučković [download]
 Prijedlog komisije,Medicinski fakultet, za oblast Internistička grupa kliničkih medicinskih predmeta-Fizikalna medicina i rehabilitacija-kandidatkinja doc. dr Vesna Bokan Mirković [download]
 Prijedlog Komisije, Medicinski fakultet, za oblast Oralna hirurgija-Stomatološka anestezija i Oralna hirurgija-kandidatkinja dr Marija Antunović [download]
 Prijedlog komisije,Medicinski fakultet, za oblast Psihijatrija-kandidatkinja doc. dr Lidija Injac stevović [download]
 Prijedlog Komisije, Medicinski fakultet, za oblast Morfološka grupa bazičnih medicinskih predmeta, odnosno Dijagnostička grupa kliničkih medicinskih predmeta-kandidat prof. dr Filip Vukmirović [download]
 Prijedlog komisije-Prirodno-matematički fakultet, za oblast Numerička analiza-kandidat dr Vanja Vukoslavčević [download]
 Prijedlog komisije, Građevinski fakultet, za oblast Geologija i Hidrologija,kandidat doc. dr Milan Radulović [download]
 Prijedlog komisije-Fakultet za turizam i hotelijerstvo, za oblast Menadžment u turizmu i hotelijerstvu-kandidat prof dr Aleksa Vučetić [download]
 Prijedlog komisije, Ekonomski fakultet, za oblast kvantitativna i infomatička ekonomija , kandidat doc. dr Saša Vujošević [download]
 Prijedlog komisije, Filološki fakultet, za oblast Anglistika, kandidatkinja doc. dr Jelena Pralas [download]
 Prijedlog komisije-Filološki fakultet , za oblast Ruski jezik, kandidatkinja prof. dr Ana Pejanović [download]
 Prijedlog komisije-Pravni fakultet, za Građansko-pravnu oblast, kandidatkinja doc. dr Draginja Vuksanović [download]
 Prijedlog komisije-Filozofski fakultet, za oblast Istorija filozofije-kandidat prof. dr Drago Perović [download]
 Prijedlog komisije-Istorijski institut, za oblast istorija Crne Gore za period XVIII I XIX vijek do 1878 godine-kandidat dr Žarko Leković [download]
 Prijedlog komisija-inauguraciona predavanja [download]
 Prijedlog Komisije-pristupno predavanje [download]
 
3. Doktorske disertacije (imenovanje mentora, ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije- mr Jovana Marojević, Filozofski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Miloš Brajović-ETF [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme -mr Ivan Radević-Ekonomski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme -mr Milena Radonjić-Ekonomski fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata -mr Marina Vukotić-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata -mr Martin Bojaj-Ekonomski fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata -mr Isidora Stanković-ETF [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata -mr Edin Liđan-PMF [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-Uroš Labudović,Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, Ivana Čurović-Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, Milko Joksimović-Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, Enisa Žarić-Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenivanje mentora, mr Miloš Žarković-Ekonomski fakultet [download]
 Prijedlog za imenivanje mentora-mr Sandro Markić-ETF [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-mr Esko Muratović-Filozofski fakultet [download]
 
4. Prijedlog planova organizacije nastave na doktorskim studijama Univerziteta Crne Gore za studijsku 2018/19. godinu [download]
 
5. Prijedlog Pravila o međunarodnoj mobilnosti studenata [download]
 
6. Uputstvo za navođenje afilijacije i povećanje vidljivosti Univerziteta Crne Gore [download]
 
7. Prijedlog za izdavanje diplome bachelor [download]
 
8. Prijedlozi jedinica za izmjenu organizacije nastave za studijsku 2018/19 godinu 
 
9. Informacije i pitanja 
 Tabelarni pregled studentskih nagrada za studijsku 2018/19 godinu na uvid [download]
 Izmijenjena struktura Vijeća Metalurško-tehnološkog fakulteta-na uvid [download]
 Inicijativa Odbora za doktorske studije [download]