Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2018. godina, LI SJEDNICA V SAZIVA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

 Predsjednik  Senata, prof. dr Danilo Nikolić, rektor

LI sjednica V saziva Senata Univerziteta Crne Gore zakazana je za 25.12.2018. godine, sa počekom u 13 časova

Mjesto održavanja sjednice: Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red XLI sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Usvajanje Zapisnika sa XLVIIII sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gore od 20.11.2018. godine [download]
 Usvajanje Zapisnika sa XLIX elektronske sjednice V saziva Senata od 04.12 do 05.12.2018 [download]
 Usvajanje Zapisnika sa L elektronske sjednice V saziva Senata od 13. do 14.12.2018. godine [download]
 
1. Razmatranje referata za izbor u akademska i naučna zvanja po Biltenu UCG br. 442/18 i Biltenu UCG br. 439/18 
 Bilten br. 442:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Anglistika na Filološkom fakultetu i nematičnim fakultetima [download]
 Bilten br. 442:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Filozofska logika na Filozofskom fakultetu [download]
 Bilten br. 442:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Elektronika na Elektrotehničkom fakultetu [download]
 Bilten br. 442:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Engleski jezik struke-Pomorstvo na Pomorskom fakultetu [download]
 Bilten br. 442:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Informatička ekonomija na Ekonomskom fakultetu [download]
 Bilten br. 442:Referat za izbor u naučno zvanje za oblast Botanika [download]
 Bilten br. 442:Referat za izbor u naučno zvanje za oblast: Morsko ribarstvo u Institutu za biologiju mora [download]
 Bilten br. 439:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Sociokulturna antroplogija i komunikologija na Filozofskom fakultetu [download]
 Bilten br. 439:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Računovodstvo, računovodstvo troškova i Upravljačko računovodstvo na Ekonomskom fakultetu [download]
 Bilten br. 439:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Termotehnika na Mašinskom fakultetu [download]
 Bilten br. 439:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Romanistika-Francuski jezik na Filološkom fakultetu [download]
 Bilten br. 439:Referat za izbor u aakdemsko zvanje za Pravnoteorijsku oblast na Pravnom fakultetu [download]
 Bilten br. 439: Referat za izbor u akademsko zvanje za Međunarodnopravnu oblast na Pravnom fakultetu [download]
 Bilten br. 439:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Elektroenergetski sistemi na Elektrotehničkom fakultetu [download]
 Bilten br. 439:Referat za izbor u naučno zvanje za oblast Zoologija [download]
 
2. Imenovanje komisija 
 Prijedlog komisije-Pomorski fakultet, za oblast Pomorski elektronski informacioni sistemi-kandidatkinja prof. dr Sanja Bauk [download]
 Prijedlog komisije-Filozofski fakultet, za oblast Ruski jezik na Filološkom fakultetu-kandidat doc. dr Zdravko Babić [download]
 Prijedlog komisije-Filološki fakultet, za oblast Srbistika-Srpski jezik-kandidatkinja doc. dr Draga Bojović [download]
 Prijedlog komisije-Filološki fakultet, za oblast Montenegristka- Srbistika-kandidatkinja doc. dr Svetlana Kalezić-Radonjić [download]
 Prijedlog komisije-Fiološki fakultet, za oblast Romanistika-Francuski jezik (matične/nematične studije) -kandidat doc. dr Milan Barac [download]
 Prijedlog komisije-Filološki fakultet za oblast Srbistika/Montenegristika-kandidatkinja doc. dr Sanja Šubarić [download]
 Prijedlog komisije-Medicinski fakultet, za oblast Hirurška grupa kliničkih predmeta-Otorinolaringologija-kandidat dr Elvir Zvrko [download]
 Prijedlog komisiije-Medicinski fakultet, za oblast Fizioterapeutska grupa predmeta iz internističke grupe medicinskih predmeta-kandidatkinja prof. dr Emilija Nikolić [download]
 Prijedlog komisije-Medicinski fakultet, za oblast Socijalna farmacija i Farmaceutska tehnologija-kandidatkinja doc. dr Zorica Potpara [download]
 Prijedlog izmjene člana Komisije, Istorijski institut za oblast Istorija Crne Gore za period XVII I XIX vijek do 1878. godine-kandidat dr Žarko Leković [download]
 Prijedlog komisija za inauguraciona predavanja [download]
 Prijedlog Komisije-pristupno predavanje [download]
 
3. Doktorske disertacije (imenovanje mentora, ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije- mr Bogić Gligorović-Prirodno-matematički fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Nikola Baša -Građevinski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme -mr Stojan Božović-Metalurško-tehnološki fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme -mr Milica Muhadinović-Ekonomski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme -mr Marina Vukotić-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora i komentora-mr Darko Blagojević-Filozofski fakultet [download]
 
4. Organizacija nastave za studijsku 2018/19. godinu 
 Prijedlog Vijeća Elektrotehničkog fakulteta za izmjene u organizaciji nastave za studijsku 2018/19. godinu [download]
 Prijedlog Biotehničkog fakulteta za angažovanje u nastavi u ljetnjem semestru po Javnom oglasu od 21.07.2018. godine [download]
 
5. Prijedlog izmjene nastavnog plana i programa doktorskih studija Jezik i književnost koje organizuje Filološki fakultet [download]
 
6. Prijedlog Odgovora na Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke Senata Univerziteta Crne Gore br. 03-3057 od 21.09.2018. godine [download]
 
7. Prijedlog Pravilnika o saradnji sa naučnom dijasporom [download]
 
8. Informacije i pitanje 
 - Informacija Komisije za provjeru usaglašenosti opterećenja nastavnog, saradničkog i stručnog osoblja sa bazom studentske službe i planom organizacije nastave [download]
 Odluka rektora o obrazovanju koordinacionog odbora i interresornih radnih grupa zapripremu Opšte strategije Univerziteta Crne Gore [download]
 Odluka rektora o dodjeli nagrade za postignute rezultate i doprinos naučno-istraživačkom radu Univerziteta Crne Gore [download]
 Odluka rektora o dodjeli godišnje nagrade istaknutim pojedincima sa organizacionih jedinica [download]
 -Zahtjev za preispitivanje Odluke Senata-mr Aleksandra Knežević [download]
 Informacija - Zaključak Vlade Crne Gore [download]
 Informacija - Saglasnost Vlade Crne Gore [download]
 
9. DOPUNA DNEVNOG REDA [download]Angažovanje na drugoj visokoobrazovnoj ustanovi - zahtjev prof. dr Tatjane Novović [download]