Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2019. godina, LII SJEDNICA V SAZIVA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

Predsjednik Senata, prof. dr Danilo Nikolić, rektor

LII sjednica Senata Univerziteta Crne Gore, zakazana je za utorak, 12.02.2019. godine, sa počekom u 12 časova.

Mjesto održavanja sjednice: Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red LII sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Konstatovanje prestanka članstva u Vijeću za prirodne i tehničke nauke i verifikacija mandata novom članu Senata-predstavniku Medicinskog fakulteta [download]
 Usvajanje Zapisnika sa LI sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gore održane 25.12.2018. godine [download]
 
1. Razmatranje referata za izbor u akademska i naučna zvanja po Biltenu br. 446 i Biltenu br. 445 
 Bilten br. 446:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Geologija i Hidrologija na Građevinskom fakultetu [download]
 Bilten br. 446: Referat za izbor u naučno zvanje za oblast Mikrobiologija pelagijala u Institutu za biologiju mora [download]
 Bilten 445: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast: Teorijska elektrotehnika na Elektrotehničkom fakultetu i na nematičnim fakultetima [download]
 Bilten br. 445:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast:Električne mašine i pogoni na Elektrotehničkom fakultetu [download]
 Bilten br. 445:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast:Termotehnika na Mašinskom fakultetu [download]
 Bilten br. 445:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast: Agrekonomija na Biotehničkom fakultetu [download]
 Bilten br. 445:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast: Finansije na Ekonomskom fakultetu [download]
 
 
2. Imenovanje komisija 
 Prijedlog komisije-Metalurško-tehnološki fakultet, za oblast Analitička hemija na Metalurško-tehnološkom fakultetu i na nematičnim fakultetima-kandidatkinja doc. dr Vesna Vukašinović-Pešić [download]
 Prijedlog komisje-Filološki fakultet, za oblast Italijanistika-Italijanska književnost i civilizacija-kandidatkinja dr Olivera Popović [download]
 Prijedlog komisije-Filozofski fakultet, za oblast Didaktika-kandidatkinja prof. dr Katarina Todorović [download]
 Prijedlog komisije-Fakultet dramskih umjetnosti za oblast Govor od I do VI-kandidatkinja Dubravka Drakić [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Opšta grupa bioloških predmeta na Prirodno-matematičkom fakultetu i nematičnim fakultetima-kandidatkinja prof dr Svetlana Perović [download]
 Prijedlog komisija za inauguraciona predavanja po Biltenu UCG br. 446/18 [download]
 
3. Doktorske disertacije (imenovanje mentora, ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije- mr Ljiljana Pjerotić-Ekonomski fakultet [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije-mr Jelena Stijepčević-Pomorski fakultet [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije- Halit Maloku-Medicinski fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme -mr Aleksandra Jovanović-Pravni fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme -mr Edin Liđan-Prirodno-matematički fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme -Isidora Stanković-ETF [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata-mr Gentiana Beqa Ahmeti-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata -mr Ilir Gllarev-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata-mr Stefan Vujović-ETF [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora-mr Miroslav Vukičević-Pomorski fakultet [download]
 
4. Prijedlozi za dodjelu zvanja profesor emeritus 
 Prijedlog Vijeća Fakulteta likovnih umjetnosti [download]
 Prijedlog Vijeća Mašinskog fakulteta [download]
 Pravilnik i uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima profesora emeritusa [download]
 
5. Prijedlozi izmjena u organizaciji nastave za ljetnji semestar studijske 2018/19 godine 
 Prijedlozi Vijeća Elektrotehničkog i Mašinskog fakulteta [download]
 Predlog Vijeća Fakulteta dramskih umjetnosti [download]
 Prijedlog Vijeća Fakulteta političkih nauka [download]
 
6. Prijedlog nastavne baze Medicinskog fakulteta [download]
 
7. Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o imenovanju Uređivačkog odbora [download]
 
8. Prijedlog za izdavanje diplome bachelor 
 Prijedlog Vijeća Pravnog fakulteta [download]
 
9. Informacije i pitanja