Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2019. godina, LVI SJEDNICA V SAZIVA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

Predsjednik Senata, prof. dr Danilo Nikolić, rektor

XLVI sjednica V saziva Senata zakazana je za petak, 19. april 2019. godine, sa početkom u 13 časova.

Mjesto održavanja sjednice: Sala Senata, u zgradi Rektorata, Podgorica,  Cetinjska br. 2

 

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red LVI sjednice V saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 -Usvajanje Zapisnika sa LIV sjednice V saziva Senata održane 21.03.2019. godine [download]
 -Usvajanje Zapisnika sa LV elektronske sjednice V saziva Senata od 11. do 12.04.2019. godine [download]
 
1. Prijedlog za dodjelu počasnog doktorata Univerziteta Crne Gore 
 Inicijativa Vijeća Fakulteta političkih nauka za dodjelu počasnog doktorata [download]
 Izvještaj Komisije za dodjelu univerzitetskih priznanja-počasnog doktorata Univerziteta Crne Gore [download]
 Pravilnik o dodjeli počasnih titula i drugih priznanja Univerziteta Crne Gore [download]
 
2. Razmatranje referata iz Biltena UCG br. 450, Biltena UCG br. 449 i Biltena br. UCG br. 446 
 Bilten br. 450 Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Ruski jezik (Ruski jezik 5 – Sintaksa 1 (2P), Ruski jezik 6 – Sintaksa 2 (2P) , Ruski jezik 2 – Morfologija 1 (2P), Savremeni ruski jezik 1 Nivo A1 (2P), Ruski jezik 4 – Leksikologija, leksikografija, frazeologija (2P), za oblast Ruski jezik na Studijskom programu Ruski jezik i književnost na Filološkom fakultetu [download]
 Bilten 450:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast:Hirurška grupa kliničkih medicinskih predmeta (Ginekologija i akušerstvo. Zdravstvena njega u ginekologiji i akušerstvu sa ginekologijom i akušerstvom) na Medicinskom fakultetu [download]
 Bilten br.450: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblasti Socijalna farmacija i Farmaceutska tehnologija i kozmetologija ( Osnovi industrijske farmacije, Osnovi farmaceustkog menadžmenta, Farmaceutska etika i zakonodavstvo i Uvod u farmaciju na studijskom programu Farmacija na Medicinskom fakultetu [download]
 Bilten br.450: Referat za izbor u naučno zvanje za oblast:Istorija Crne Gore za period XVIII i XIX vijek do 1878 godine na Istorijskom institutu [download]
 Bilten br. 450 Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Numerička analiza na Prirodno matematičkom fakultetu i Matematika na nematematičnim fakultetima Univerziteta Crne Gore. [download]
 Bilten br. 449: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Matematika (Algebra 1) na Prirodno-matematičkom fakultetu), Matematika 3 i Matematika sa informatikom na nematičnim fakultetima [download]
 Bilten 449: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast: Fizioterapeutska grupa predmeta iz internističke grupe medicinskih predmeta – Fizioterapija u pulmologiji, Fizioterapija u kardiologiji (studijski program Primijenjena fizioterapija) na Medicinskom fakultetu, Zdravstveno obrazovanje i higijena (studijski program Predškolsko obrazovanje na Filozofskom fakultetu) i Fiziologija nervnog sistema (studijski program Psihologija na Filozofskom fakultetu) [download]
 Bilten br.449: Referat za izbor u akademsko zvanje za Građanskopravnu oblast na Pravnom fakultetu [download]
 Bilten br. 449: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Internistička grupa predmeta ( Porodična medicina) i za oblast Javno zdravlje (Medicina rada) na Medicinskom fakultetu [download]
 Bilten br.449: Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast:Patologija iz Dijagnostičke grupe bazičnih medicinskih predmeta (Patološka anatomija - osnovne studije - studijski program Medicina; Opšta patologija- osnovne studije- studijski program Stomatologija; Oralna patologija - osnovne studije - studijski program Stomatologija) na Medicinskom fakultetu [download]
 Bilten br. 446:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Botanika (Sistematika algi – osnovne studije – studijski program Biologija, Sistematika gljiva i lišajeva – osnovne studije – studijski program Biologija) i oblast Ekologija (Hidrobiologija – osnovne studije – studijski program Biologija, Biocenologija – master studije – studijski program Biologija) na Prirodno-matematičkom fakultetu [download]
 
3. Imenovanje komisija 
 Prijedlog Komsije-Pravni fakultet, za Ustavno-upravnu oblast, kandidat prof. dr Dražen Cerović [download]
 Prijedlog Komsije-Pravni fakultet, za Pravno-teorijsku oblast, kandidat dr Petar Šturanović [download]
 Prijedlog komisije-Medicinski fakultet, za oblast Anatomija iz Morfološke grupe bazičkih medicinskih predmeta, kandidat prof. dr Miroslav Radunović [download]
 Prijedlog komisije-Medicinski fakultet, za oblast Stomatologija iz grupe Opštih stomatoloških predmeta i Ortopedija vilice na Medicinskom fakultetu, kandidatkinja prof. dr Jasminka Anđelić [download]
 Prijedlog komisije-Fakultet likovnih umjetnosti, za oblast Grafički dizajn, kandidatkinja mr Adela Zejnilović [download]
 Prijedlog komisije-Fakultet likovnih umjetnosti, za oblast Vajarstvo, kandidat doc.mr Željko Reljić [download]
 Prijedlog Komisije za pristupno predavanje [download]
 Prijedlog komisije za inauguraciono predavanje [download]
 
4. Doktorske disertacije (imenovanje mentora, ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije-mr Jovan Gardašević,Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme -mr Gentiana Beqa Ahmeti, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora,Milica Jovanović,PMF [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora,mr Marina Radonjić,PMF [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora -mr Marija Vojinović,PMF [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora i komentora,Jelena Mijušković, PMF [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora -Nemanja Radojević-Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora i komentora,mr Predrag Bojović, Mašinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora i komentora,mr Aleksandra Koprivica, Mašinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora i komentora,mr Zorica Đurović, Filološki fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora i komentora,mr Stefan Bulatović, Filološki fakultet [download]
 
5. Prijedlog izmjena nastavnog plana i programa (ECTS kataloga) na osnovnim akademskim studijskim programima Sportiski novinari treneri i Fizička kultura i zdravi stilovi života na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje [download]
 
6. Izmjene u organizaciji nastavi za studijsku 2018/19 goidnu 
 Prijedlog Vijeća Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Prijedlog izmjena na Elektrotehničkom fakultetu [download]
 
7. Prijedlozi za izdavanje diplome bachelor 
 Prijedlog Vijeća Pravnog fakulteta-Predrag Radinović [download]
 Predlog Vijeća Pravnog fakulteta-Tatjana Knežević [download]
 
8. Zahtjev za angažovanje na drugim visokoobrazovnim ustanovama 
 Zahtjev-prof. dr Velimir Rakočević [download]
 Zahtjev-doc. dr Marjan Premović [download]
 
9. Prijedlog za dopunu licence - povećanje broja studenata za upis na postdiplomske specijalističke studije na Fakultetu političkih nauka [download]
 
10. Informacije i pitanja