Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2019. godina, I SJEDNICA VI SAZIVA SJEDNICE SENATA

Predsjednik Senata, Danilo Nikolić, rekor

I Sjednica VI saziva Senata planirana je za petak 17.05.2019. godine, sa počekom u 13 časova

Mjesto održavanja sjednice Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red I sjednice VI saziva Senata [download]
 Zapisnik sa Konstitutivne sjednice VI saziva Senata održane 22.04.2019. godine [download]
 
1. Razmatranje ranije odloženih referata iz Biltena br.449 i Biltena br. 450 
 Bilten br 449:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Stomatologija (Oralna hirurgija i Stomatološka anesteziologija) na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore [download]
 Bilten br 450:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Hirurška grupa kliničkih medicinskih predmeta (Otorinolaringologija – osnovne akademske studije – studijski program Medicina, Otorinolaringologija – osnovne akademske studije – studijski program Stomatologija) na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore [download]
 
2. Imenovanje komisije 
 Prijedlog komisije-Arhitektonski fakultet, za oblast Arhitektonsko projektovanje, kandidatkinja doc. dr Slavica Stamatović Vučković [download]
 Prijedlog Komisije za izbor naučno zvanje u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti za oblast Geologija, uža oblast Ekonomska geologija, kandidati dr Slobodan Radusinović i dr Darko Božović [download]
 -Prijedlog Komisije za praćenje pristupnog predavanja [download]
 -Prijedlog komisije za praćenje inauguracionih predavanja [download]
 
3. Doktorske disertacije (imenovanje mentora, ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije- mr Miloš Brajović-Elektrotehnički fakultet [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije- mr Nikola Baša-Građevinski fakultet [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije, mr Armend Ymeri, Elektrotehnički fakultet [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, mr Stefan Vujović, Elektrotehnički fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Milica Kankaraš,PMF [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Marko Savić, Fakultet političkih nauka [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Almedina Vukić, Fakultet političkih nauka [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Dragana Borović,PMF [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Andrej Vizi, PMF [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Neda Bošković,PMF [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Nina Nikolić,Građevinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora i komentora, mr Mijana Đukić,Građevinski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora i komentora, mr Milena Mitrić, PMF [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora i komentora, mr Đuro Jaredić, PMF [download]
 
4. Prijedlog Odluke o obrazovanju Naučnog odbora Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 
5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o formiranju Odbora za upravljanje sistemom kvaliteta na Univerzitetu Crne Gore [download]
 
6. Organizacija nastave za studijsku 2018/19 
 Prijedlog Vijeća Medicinskog fakulteta [download]
 
7. Zahtevi za angažovanjem na drugim visokoobrazovnim ustanovama van Crne Gore 
 Zahtjev-prof. mr Danijel Cerović [download]
 
8. Verifikacija upisa na doktorske studije za studijsku 2018/19 godinu II upisni rok [download]
 
9. Informacije i pitanja