Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2019. godina, II SJEDNICA V I SAZIVA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

 Predsjednik Senata, prof. dr Danilo Nikolić, rekor

II sjednica VI saziva Senata zakazana je za utorak, 04. jun 2019. godine, sa počekom u 13 časova.

Mjesto održavanja sjednice:Sala Senaat u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red II sjednice VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa I sjednice VI saziva Senata održane 17.05.2019. godine [download]
 
1. Razmatranje referata iz Biltena UCG br. 457, referata iz Biltena UCG Biltena br. 455 i referata iz Biltena UCG br. 450 
 Bilten br. 457:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Telekomunikacije na Elektrotehničkom fakultetu [download]
 Bilten br. 457:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Računarstvo i Digitalna obrada signala na Elektrotehničkom fakultetu [download]
 Bilten br. 457:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Opšta grupa bioloških predmeta na Prirodno matematičkom fakultetu i nematičnim fakultetima Mikrobiologija (Studijski program Biologija), Mikrobiologija (Studijski program Zaštita životne sredine), Industrijska mikrobiologija (Studijski program Hemijska tehnologija); za oblast Ekologija na Prirodno matematičkom fakultetu Zaštita životne sredine (biološki dio) [download]
 Bilten br. 457:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Italijanistika na Filološkom fakultetu [download]
 Bilten br. 457:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Montenegristika/Srbistika na Filološkom fakultetu [download]
 Bilten br. 457:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Romanistika-Francuski jezik na Filološkom fakultetu [download]
 Bilten br. 457:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Ruski jezik na Filološkom fakultetu [download]
 Bilten br. 455:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Analitička hemija na Metalurško-tehnološkom fakultetu [download]
 Bilten br. 455:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Srbistika-Srpski jezik na Filološkom fakultetu [download]
 Bilten br. 455:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Anglistika na Filološkom fakultetu i nematičnim fakultetima [download]
 Bilten br. 450:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Pomorski elektronski i Informacioni sistemi na Pomorskom fakultetu [download]
 Bilten br. 450:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Kvantitativna i informatička ekonomija na Ekonomskom fakultetu [download]
 Bilten br. 450:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Mikroekonomija na Ekonomskom fakultetu [download]
 
2. Imenovanje komisija 
 Prijedlog Komisije-Fakultet likovnih umjetnosti,za oblast Grafički dizajn,kandidat mr Zdravko Delibašić [download]
 Prijedlog Komisije-Filološki fakultet,za oblast Anglistika-Engleski jezik,kandidat doc. dr Vesna Bulatović [download]
 Prijedlog Komisije-Filološki fakultet,za oblast Germanistika,kandidat doc. dr Jelena Knežević [download]
 Prijedlog Komisije-Biotehnički fakultet,za oblast Šumarstvo-kandidat dr Milić Ćurović [download]
 Prijedlog Komisije-Biotehnički fakultet,za oblast Melioracije-kandidat dr Mirko Knežević [download]
 Prijedlog Komisije-Biotehnički fakultet,za oblast Agrohemija-kandidat dr Ana Topalović [download]
 Prijedlog Komisije-Prirodno-matematički fakultet,za oblast Računarstvo i programiranje, kandidat doc. dr Srđan Kadić [download]
 Prijedlog Komisije,Medicinski fakultet, za oblast Bolesti zuba i Preventivna i dječija stomatologija i Grupa opštih stomatoloških predmeta , kandidatkinja doc. dr Mirjana Đuričković [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Internistička grupa kliničkih medicinskih predmeta (Interna medicina-endokrinologija,Klinička propedevtika i Zdravstvena njega u internoj medicini sa internom medicinom) na Medicinskom fakultetu, kandidat, prof. dr Snežana Vujošević [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Internistička grupa kliničkih medicinskih predmeta (interna medicina-gastroenterohepatologija,Klinička propedevtika i Zdravstvena njega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti) na Medicinskom fakultetu, kandidat doc. dr Brigita Smolović [download]
 Prijedlog Komisije-Građevinski fakultet, za oblast Betonske i zidane konkstrukcije i zemljotresno inženjerstvo na Građevinskom fakultetu i nematičnim fakultetima, kandidat dr Jelena Pejović [download]
 -Prijedlog komisija za praćenje inauguracionih predavanja [download]
 - Prijedlog komisije za praćenje pristupnog predavanja [download]
 
3. Doktorske disertacije (imenovanje mentora, ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije- mr Jovan Gardašević-Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 OBRAZAC D3: Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije i predlog Komisije za odbranu doktorske disertacije- mr Aladin Crnkić-PMF [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije, mr Slavica Tomović-ETF [download]
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije, mr Petar Božović-Filološki fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Miroslav Vukčević, Pomorski fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Jelena Dakić, PMF [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, mr Boris Banjević,Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora i komentora, mr Damir Sindik,Ekonomski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora i komentora, mr Nikola Mišnić,Ekonomski fakultet [download]
 
4. Prijedlog broja studenata za upis u I godinu studija Univerziteta Crne Gore u studijskoj 2019/20. godini [download]
 Prijedlozi organizacionih jedinica o broju studenata za upis u I godinu osnovnih studija Univerziteta Crne gore u studijsku 2019/20 godinu [download]
 
5. Prijedlog Akademskog kalendara za studijsku 2019/20 godinu [download]
 
6. Prijedlog izmjena nastavnih planova i programa na osnovnim studijama na Univerzitetu Crne Gore 
 Mišljenje Centra za studije i kontrolu kvaliteta i prijedlog Vijeća Arhitektonskog fakulteta [download]
 Misljenje Centra za studije i kontrolu kvaliteta i prijedlog Vijeća Mašinskog fakulteta [download]
 Misljenje Centra za studije i kontrolu kvaliteta i mišljenje Vijeća Medicinskog fakulteta [download]
 Misljenje Centra za studije i kontrolu kvaliteta i prijedlog Vijeća Muzičke akademije [download]
 Misljenje Centra za studije i kontrolu kvaliteta i prijedlog Vijeća Građevinskog fakulteta [download]
 Misljenje Centra za studije i kontrolu kvaliteta i prijedlog Vijeća Pravnog fakulteta [download]
 Misljenje Centra za studije i kontrolu kvaliteta i prijedlog Vijeća fakulteta za turizam i hotelijerstvo [download]
 Misljenje Centra za studije i kontrolu kvaliteta i prijedlog Vijeća Fakulteta političkih nauka [download]
 Misljenje Centra za studije i kontrolu kvaliteta i prijedlog Vijeća Fakulteta likovnih umjetnosti [download]
 Misljenje Centra za studije i kontrolu kvaliteta i akt Metalurško-tehnološkog fakulteta [download]
 Misljenje Centra za studije i kontrolu kvaliteta akt Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Misljenje Centra za studije i kontrolu kvaliteta i akt Filološkog fakulteta [download]
 Misljenje Centra za studije i kontrolu kvaliteta i prijedlog Vijeća Elektrotehničkog fakulteta [download]
 Misljenje Centra za studije i kontrolu kvaliteta i prijedlog Vijeća Ekonomskog fakulteta [download]
 Misljenje Centra za studije i kontrolu kvaliteta i prijedlog Vijeća Filozofskog fakulteta [download]
 Misljenje Centra za studije i kontrolu kvaliteta i prijedlog Vijeća Pomorskog fakulteta [download]
 Misljenje Centra za studije i kontrolu kvaliteta i akt Vijeća Fakulteta dramskih umjetnosti [download]
 Misljenje Centra za studije i kontrolu kvaliteta i prijedlog Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta [download]
 Misljenje Centra za studije i kontrolu kvaliteta i prijedlog Vijeća Biotehničkog fakulteta [download]
 
7. Organizacija nastave za studijsku 2018/19 godinu 
 Prijedlog Vijeća Elektrotehničkom fakulteta [download]
 Prijedlog Vijeća Fakulteta likovnih umjetnosti [download]
 
8. Prijedlozi jedinica za izdavanje diplome bachelor 
 Prijedlog Vijeća Muzičke akademije [download]
 
9. Informacije i pitanja