Materijal sa sjednica Senata

Materijal sa sjednica Senata

2019. godina, V SJEDNICA V I SAZIVA SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE

 Predsjednik Senata, prof. dr Danilo Nikolić, rektor

V sjednica VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore zakazana je za utorak, 09.07.2019. godine, sa početkom u 12 časova

Mjesto održavanja sjednice, Sala Senata u zgradi Rektorata, Podgorica, Cetinjska br. 2

 

 

Materijal za sjednicu Senata :

 
 Dnevni red V sjednice VI saziva Senata Univerziteta Crne Gore [download]
 Zapisnik sa III sjednice VI saziva Senata održane 20.06.2019. godine [download]
 Zapisnik sa IV elektronske sjednice VI saziva Senata održane 25 do 26.06.2019. godine [download]
 
1. Razmatranje referata iz Biltena UCG br. 459 
 Bilten br. 459:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Ustavno-upravnu na Pravnom fakultetu [download]
 Bilten br. 459:Referat za izbor u akademsko zvanje za Pravnoteorijsku oblast na Pravnom fakultetu [download]
 Bilten br. 459:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Anglistika-Engleski jezik na Filološkom fakultetu i na nematičnim fakultetima [download]
 Bilten br. 459:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Industrijski inženjering na Mašinskom fakultetu [download]
 Bilten br. 459:Referat za izbor u akademsko zvanje za oblast Proizvodno mašinstvo na Mašinskom fakultetu [download]
 
2. Imenovanje komisija 
 Prijedlog Komisije, za oblast Sportske nauke na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, kandidat dr Bojan Mašanović [download]
 Prijedlog Komisije, za oblast Menadžment i marketing na Ekonomskom fakultetu, kandidat prof. dr Žarko Božović [download]
 Prijedlog za izmjenu člana Komisije, za oblast Internistička grupa kliničkih medicinskih predmeta (interna medicina-endokrinologija,Klinička propedevtika i Zdravstvena njega u internoj medicini sa internom medicinom) na Medicinskom fakultetu, kandidatkinja prof. dr Snežana Vujošević [download]
 Prijedlog Komisije za praćenje javnog pristupnog predavanja [download]
 
3. Doktorske disertacije (imenovanje mentora, ocjena podobnosti doktorske teze i kandidata, imenovanje komisija, utvrđivanje ispunjenosti uslova i razmatranje izvještaja komisije za ocjenu doktorske disertacije) 
 OBRAZAC D2: Ocjena o ispunjenosti uslova i imenovanje komisije za ocjenu doktorske disertacije, mr Sami Sermahxaj,Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 OBRAZAC D1:Izvjestaj o podobnosti teme i kandidata, podobnost kandidata i teme, mr Ilir Gllarev, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, Valentina Kalinić, Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, Nebojša Bulatović,Medicinski fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Aleksandra Gezović, Metalurško-tehnološki fakultet [download]
 Prijedlog komisije za ocjenu podobnosti doktorske teze i kandidata, mr Darko Blagojević, Filozofski fakultet [download]
 Prijedlog za imenovanje mentora, Milena Lopičić,Medicinski fakultet [download]
 
4. Prijedlozi dodatnog broja studenata za upis u I godinu studija osnovnih na Univerzitet Crne Gore 
 Prijedlog Vijeća Arhitektonskog fakulteta [download]
 Mišljenje Centra za unapređenje kvaliteta UCG o upisu dodatnog broja studenata na Arhitektonski fakultet [download]
 Prijedlog Vijeća Medicinskog fakulteta [download]
 Mišljenje Centra unapređenje kvaliteta o upisu dodatnog broja studenata na Medicinskom fakultetu [download]
 
5. Prijedlog broja studenata za upis na postdiplomske specijalističke studijske programe Univerziteta Crne Gore za studijsku 2019/20. godinu [download]
 Mišljenje i obrazloženje Centra za unapređenje kvaliteta UCG o prijedlogu broja studenata za upis na postdiplomske specijalističke studije za strudijsku 2019/20 godinu [download]
 Prijedlozi organizacionih jedinica za upis na postdiplomske specijalističke studije za studijsku 2019/20 [download]
 
6. Prijedlog broja studenata za upis na postdiplomske magistarske studijske programe Univerziteta Crne Gore za studijsku 2019/20 godinu [download]
 Prijedlozi organizacionih jedinica za upis na postdiplomske magistarske studije za studijsku 2019/20 [download]
 Misljenje i obrazloženje Centra za unapređenje kvaliteta o prijedlogu borja studenata za upois na magistarske studije za studijsku 2019/20 godine [download]
 
7. Prijedlog Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta Crne Gore [download]
 
8. Izvještaj Centralne Komisije za upis-verifikacija odluka o upisu u I godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore-I upisni rok [download]
 Odluke o upisu sa izvještajem komisija i konačnim rang listama organizacionih jedinica [download]
 
9. Organizacija nastave za studijsku 2018/19 godinu [download]
 Prijedlog Vijeća Ekonomskog fakulteta [download]
 
10. Prijedlog za izdavanje diplome bachelor 
 Prijedlog Vijeća Pravnog fakulteta [download]
 
11. Informacije i pitanja 
 Obavještenje i zaključak Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore [download]